Viktig melding

Lukk meldinga

Avgrensa høyring av ny kommuneplan

Hå kommune har laga forslag til ny kommuneplan.  Planforslaget har tidlegare vore ute på førstegongshøyring. Den 20. oktober 2023 vart forslaget sendt ut på ei ny avgrensa høyring med høyringsfrist 1. desember 2023.  Det er berre innspel til endringar som ikkje har vore på høyring tidlegare som vil verta behandla no.

Forsida på samfunnsdelen til kommuneplanen - Klikk for stort bileteForsida på samfunnsdelen av kommuneplanforslaget

Dokumenta på høyring

Endringsloggen syner endringane i plankartet. I føresegnene, samfunnsdelen, planomtalen og på lister er endringane skrivne med raud skrift.

Samfunnsdel (PDF, 46 MB) (deler av)

Arealdel med føresegner (PDF, 5 MB) (deler av)

Listeførte fritidsbustadar i LNFR-område - 202000 (PDF, 431 kB)

Kulturminneobjekt liste (PDF, 572 kB) (oppdatert)

Kulturmiljøsoner liste (H570) (PDF, 529 kB) (oppdatert)

Planomtale med kunnskapsgrunnlag (PDF, 12 MB)

Endringslogg avgrensa høyring (PDF, 6 MB) 


Plankart

Plankart A0 Hovudkart (PDF, 13 MB)

Plankart A0 Tettstadane (PDF, 8 MB)

H310 A0 Tettstad (PDF, 5 MB)

H310 A0 Hovudkart (PDF, 9 MB)

H320 A0 Tettstader (PDF, 5 MB)

H320 A0 Hovudkart (PDF, 10 MB)

H550 A0 Hovudkart (PDF, 9 MB)

H570 A0 Tettstader (PDF, 5 MB)

H570 A0 Hovudkart (PDF, 9 MB)

H730 A0 Tettstader (PDF, 5 MB) (Utsett høyringsfrist til 14. januar 2024)

H730 A0 Hovudkart (PDF, 10 MB) (Utsett høyringsfrist til 14. januar 2024)


Å eiga eit kulturminne - kulturminnerettleiar (PDF, 20 MB) (oppdatert)

Faktaark kulturminne - Kyrkjestader (PDF, 2 MB) (supplement)

Merknadshefte (PDF, 3 MB)


Innspel

Innspel sender du til kommuneplan@ha.kommune.no, eller som brev merka “Kommuneplan” til Hå kommune, Rådhusgata 8, 4360 VARHAUG.

Fristen for å koma med innspel til den avgrensa høyringa er sett til 1. desember 2023. For innspel som gjeld bandleggingssone for automatisk freda kulturminne H730 er fristen 14. januar 2024.

Lurer du på noko?

Har du spørsmål kan du kontakta Hå kommune på telefon 51 79 30 00.

Kontakt

Tor-Eivind Eie Fagereng
Tor-Eivind Eie Fagereng
Kommuneplanleggar
Mobil: 92169030
Einar Serigstad
Einar Serigstad
Kommuneplanleggar
Mobil: 99214825
Ole Vikse
Ole Vikse
Plansjef
Mobil: 46504063