Ny kommuneplan

Hå kommune arbeider med ny kommuneplan. Du kan vera med og påverka korleis Hå-samfunnet skal verta i framtida. FNs berekraftsmål - Klikk for stort bilete Anne Lise Norheim

Kommunestyret vedtok 6. mai 2021 "Planprogram for kommuneplan 2021 - 2036".  Eit planprogram er ei oppskrift på korleis arbeidet med kommuneplanen skal gjerast. Det vidare arbeidet med kommuneplanen vil no fortsetja fram til endeleg vedtak i 2023.

15. juni 2021 vedtok kommuneplanutvalet delmål til dei sju tidlegare utpeikte satsingsområda; Berekraftig matproduksjon, God helse, God utdanning, Innovasjon, infrastruktur og næringsutvikling, Berekraftige stasjonsbyar og tettstader, Handling mot klimaendring og Me løfter i lag. Satsingsområda med delmål finn du i menyen til høgre. Desse vert lagt til grunn for arbeidet med kommuneplan, økonomiplan og temaplanar.

Kommunen arbeider no med å samanstilla eit førsteutkast av den nye kommuneplanen. Innspel som kjem inn etter april 2022 vert behandla som høyringsinnspel i samband med den formelle høyringa av planforslaget. Denne er planlagd å føregå hausten 2022. 

Lenke til arkivsak med sakspapir finn du i menyen til høgre.

Du kan koma med høyringinnspel til planen

Høyringsinnspel sender du til kommuneplan@ha.kommune.no eller via skjemaet under.

Send høyringsinnspel her

Det er òg mogleg å senda høyringsinnspela til: Hå kommune, Rådhusgata 8, 4360 Varhaug.

Merk innspela med «Kommuneplan».

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til kommuneplanarbeidet kan du kontakta Hå kommune på telefon 51 79 30 00.