Ny kommuneplan

Hå kommune arbeider med ny kommuneplan om korleis Hå-samfunnet skal verta i framtida.  

Kva er ein kommuneplan?

Hå kommune arbeider med ny kommuneplan. Denne skal vera klar til vedtak hausten 2023.

Kommuneplanen er kommunen sitt øvste styringsdokument, og består av ein samfunnsdel og ein arealdel

 • Samfunnsdelen handlar om kva me skal satsa på dei neste 15 åra og korleis me skal oppfylla FN sine berekraftsmål. 

 • Arealdelen viser samanhengen mellom samfunnsutviklinga og korleis me skal bruka areala i Hå i framtida. Her vil du for eksempel sjå kor me skal ha bustadområde, næringsområde, vegar, skular og andre tenester. 

Hå kommune har vedteke sju utvalde berekraftsmål som utgjer satsingsområde for framtida. På bakgrunn av desse er det laga mål som går på tvers av tenesteområda.    

Sju satsingsområde

Politikarane har bestemt sju satsingsområde med fleire mål for den nye kommuneplanen. Du finn meir informasjon om desse under. 

Me løfter i lag

Mål:

Hå kommune har verkemiddel, partnarskap og samarbeid på tvers som sikrar ei berekraftig utvikling.

Delmål

 • Hå kommune løfter i lag på tvers av heile organisasjonen saman med leiarar, medarbeidarar, tillitsvalde og folkevalde til det beste for innbyggarane i kommunen.
   
 • Hå kommune løfter i lag med innbyggarar, frivillige lag og organisasjonar, næringsliv, statlege og regionale organar og nabokommunar for å oppnå berekraftig utvikling.

 

God utdanning

Mål:

Hå kommune sikrar inkluderande, rettferdig og god utdanning og fremjar livslang læring for alle.


Delmål

 1. I Hå skal me arbeida aktivt for å skapa trygge og inkluderande oppvekstmiljø.
   
 2. I Hå skal alle barn ha tilgang på barnehagar og skular av god kvalitet med høgt fagleg nivå som bidrar til utvikling, læring og tryggleik. Barna skal kjenna tilhøyrsel, oppleva motivasjon og meistring, få trening i sosial kompetanse og sikrast god helse gjennom gode leike- og læringsmiljø.
   
 3. I Hå skal innbyggarane ha moglegheitene til å tileigna seg relevant kompetanse som sikrar større fleksibilitet i møte med framtidas samfunn og arbeidsliv.
God helse

Mål:

Hå kommune sikrar god helse og fremjar livskvalitet for alle, uansett alder.


Delmål

 1. I Hå skal me gjennom førebyggande arbeid med fysisk og psykisk helse og med tidleg  innsats fremja god folkehelse, motverka utanforskap og redusera risikoen for sjukdom og tidleg død.
   
 2. I Hå skal innbyggarane ha tilgang til lovpålagde og naudsynte helsetenester av god kvalitet til rett tid innan forsvarlege rammer.
   
 3. Hå kommune samarbeider aktivt med innbyggarar og frivillige lag og organisasjonar, for å møta dagens og morgondagens helseutfordringar.

 

Berekraftig matproduksjon

Mål:

Hå kommune jobbar for å oppretthalda mattryggleiken og fremja berekraftig landbruk.


Delmål

 1. I Hå skal me ha ein berekraftig matproduksjon som bidreg til å oppretthalda mattryggleiken i Noreg.
   
 2. Hå kommune legg til rette for berekraftig forvaltning av ressursane på land og til vanns slik at økosystema vert oppretthaldne samstundes som krav til produktivitet og produksjon vert tekne i vare.
   
 3. Hå kommune skal støtta ei aktiv landbruksnæring og ein aktiv næringsmiddelindustri der innovasjon og teknologiutvikling står sentralt.
Innovasjon, infrastruktur og næringsutvikling

Mål:

Hå kommune byggjer solid infrastruktur og fremjar eit inkluderande, innovativt og berekraftig næringsliv.

Delmål

 1. Hå kommune skal legga til rette for eit attraktivt og innovativt næringsliv som bidreg til arbeidsplassar og verdiskaping.
   

 2. Hå kommune skal vera attraktiv for innbyggarar og bedrifter, og legga til rette for næringsetablering, omstillingsdyktig og berekraftig næringsutvikling.
   

 3. Hå kommune skal legga til rette for, og arbeida aktivt med innovasjon og digitalisering for å gjera tenestene betre og meir tilgjengelege for innbyggarane.

Berekraftige stasjonsbyar og tettstader

Mål:

Hå kommune har inkluderande, trygge og berekraftige stasjonsbyar og tettstader.

Delmål

 1. I Hå skal me ha berekraftige, attraktive og inkluderande bumiljø.
   
 2. I Hå skal alle innbyggarar kunna engasjera seg og delta i planlegginga av lokalsamfunnet og kommunen gjennom opne og inkluderande medverknadsprosessar.
   
 3. Hå kommune vil legga til rette for vekst i stasjonsbyane og Stokkalandsmarka, samtidig som det vert teke omsyn til jordvern, biologisk mangfald og kulturlandskap.
Handling mot klimaendring

Mål:

Hå kommune handlar omgåande for å kjempa mot klimaendringane og konsekvensane av dei.


Delmål

 1. I Hå skal samfunnet vera rusta for å stå imot og tilpassa seg klimaendringane.
   
 2. Hå kommune skal planlegga og innarbeida tiltak for å motverka klimaendringane, og tilpassa seg og redusera konsekvensane av dei i samarbeid med innbyggarar og næringsliv.
   
 3. Hå kommune skal saman med landbruk og anna næringsliv redusera klimagassutslepp gjennom rasjonell utnytting av energiressursar og infrastruktur.    

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til kommuneplanarbeidet kan du kontakta Hå kommune på telefon 51 79 30 00.