Viktig melding

Lukk meldinga

Forslag til ny kommuneplan

Hå kommune har laga forslag til ny kommuneplan. Fristen for å koma med innspel var 12. februar 2023.

Forsida på samfunnsdelen til kommuneplanen - Klikk for stort bileteForsida på samfunnsdelen av kommuneplanforslaget

I kommunestyremøtet 15. desember 2022 vedtok kommunestyret å senda forslaget til ny kommuneplan på høyring og legga det ut til offentleg ettersyn. Planforslaget fortel korleis me vil at Hå-samfunnet skal verta i framtida, og består av:

Samfunnsdelen som inneheld:

  • hovudsatsingsområde for kommunen si ønska utvikling.
  • langsiktige mål og strategiar.

Arealdelen som inneheld:

  • kommuneplankart for heile kommunen og tettstadane, som viser kvar me skal ha til dømes bustadområde, næringsområde, vegar og tenester som skular og barnehagar.
  • oppsummering av dei viktigaste endringane i plankartet og føresegnene.
  • føresegner, som er juridisk bindande for bruken av areala i kommunen.
  • konsekvensutgreiing og risiko- og sårbarheitsvurdering, som inneheld samla verknadar av kommuneplanen, beskriving av korleis regionale og nasjonale føringar vert tekne i vare og omtale av kvart av områda som vert endra i kommuneplankartet.
  • temakart for samfunnstryggleik og kulturmiljø og -minne.

Andre dokument:

  • merknadshefte med kommunedirektøren sine vurderingar av innkomne merknadar.
  • innkomne merknadar til kommuneplanen i fulltekst.
  • tilleggsdokument med grunnlag og førearbeid.

Forslaget til ny kommuneplan og tilhøyrande dokument finn du under menyen Informasjon på denne sida. Planforslaget er òg tilgjengeleg i servicetorget på rådhuset.

Innspel

Fristen for å koma med innspel var 12. februar 2023.

Lurer du på noko?

Har du spørsmål kan du kontakta Hå kommune på telefon 51 79 30 00.