Viktig melding

Lukk meldinga

Regionalt miljøprogram (RMP)

Her søker du om regionalt miljøtilskot i jorbruket (RMP)

Alle landbruksføretak kan søka tilskot for å gjera miljøtiltak på eigen gard eller leigejord. Søknadsfristen er frå  15. august til 15. oktober.

Miljøprogramma skal fremma særskilte miljømål i jordbruket: 

  • Redusera forureining til vatn og luft 
  • Ivareta kulturlandskap og kulturminne 
  • Tilrettelegga for friluftsliv 
  • Ivareta biologisk mangfald 
     

Statsforvaltaren i Rogaland har eit eige miljøprogram med eit utval miljøtiltak du kan få tilskot for å utføra. Tiltaka blir bestemt ut frå kva Statsforvaltaren i Rogaland ser på som dei største miljøutfordringane i fylket. 

Du finn ei full oversikt over RMP-ordningane i Rettleiingsheftet som ligg hjå Statsforvaltaren i Rogaland. 

Det er kommunen som mottek og behandlar søknadane om RMP midler. Kommunen kan også svara deg på spørsmål om tilskotsordningane og utfylling av søknad. 

Kategoriar for RMP tilskot 

Ordningane omfattar 

1. Kulturlandskap: Drift av bratt areal

2. Biologisk mangfald: Skjøtsel av slåttemark, kystlynghei, styvingstreer. Skjøtsel av biologisk verdifulle areal. Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl. Soner for pollinerende insekt.

3. Kulturmiljø og kulturminnar: Skjøtsel av gravminne og andre automatisk freda kulturminnar.

4. Friluftsliv: Vedlikehald av turstier i jordbrukslandskapet

5. Avrenning til vassdrag og kyst: Fangvekster, Ugjødsla randsoner, vegetasjonssone og miljøavtaler.

6. Miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel: Nedlegging og nedfelling, bruk av tilførselsslangar

7. Miljøavtalar: Gjelder i områder rundt utvalgte vassdrag, for tiden Håelva og Salteåna

Kontakt

Else Brit Helland Mæland
Spesialkonsulent, landbruk
Mobil: 48139381