Viktig melding

Lukk meldinga

Ungdomsrådet

Er du samfunnsengasjert og ønsker å påvirke korleis det er å bu og leva for barn og unge i Hå kommune? Då bør du melde di interesse for å bli med i ungdomsrådet i Hå!

Ungdomsrådet har 7 møte i året der ein diskuterer saker som har betydning for barn og unge i kommunen, og får koma med uttale i saker som skal til behandling i kommunestyret.

Ungdomsrådet skal fremma dei unge sine interesser og skal ha ei rådgjevande rolle for kommunen i saker som i særleg grad gjeld ungdom.

Ungdomsrådet er sett saman av 15 faste representantar i alderen 13–19 år og kan uttala seg i mellom anna:

 • saker som skal til politisk behandling og handlar om barn og unge eller har konsekvensar for desse
 • saker etter eige initiativ som gjelder barn og unge
 • gjennomføring av eigne arrangement av eige budsjett

 

Leiar: Thilde Skretting

Nestleiar: Avona Sofie Haugen

Ungdomsrådet finn du på Instagram @uraahaa

Kva oppgåver har ungdomsrådet?
 • Ungdomsrådet har rett til å uttala seg i saker som skal til politisk behandling og handlar om barn og unge eller har konsekvensar for desse.
 • I Hå kommune legg Ungdomsrådet vekt på å laga arrangement og bidreg til å fremma eit godt sosialt miljø for ungdom.
 • Ungdomsrådet kan sjølv ta initiativ til saker som gjeld barn og unge.
 • Leiar av ungdomsrådet kan be om ordet i starten av kommunestyremøta. Taletid vert sett i samråd med ordførar.
 • Det skal skrivast ei årsmelding om arbeidet i Ungdomsrådet, som skal sendast til utval for opplæring og kultur og kommunestyret.
 • To representantar frå Ungdomsrådet skal vera med i planlegginga til barn og unges kommunestyre.
 • Ungdomsrådet er bindeleddet til Ungdommens fylkesråd.
Får ein betalt for å vera med i Ungdmsrådet?
 • Representantane får eit møtehonorar på 400 kr pr. møte. Leiar får 600 kr. pr. møte.
 • Varamedlemmar får møtegodtgjersle når dei trer inn som medlem pga. avbod frå faste medlemmar.
 • Reelle reisekostnadar vert refunderte.
Møteplan, saksliste og oversikt over medlemmar

Kontakt

Annette Jensen Gimre
Ungdomskonsulent
Mobil: 48087834