Viktig melding

Lukk meldinga

Meistringseininga

Søk tenester

Meistringseininga har låg terskel for å gje tenester til vaksne innbyggjarar som:

 • er i ei vanskeleg fase i livet
 • har, eller står i fare for å utvikla ei psykisk liding
 • har, eller som står i fare for å utvikla, eit rusproblem

Er du pårørande og treng støtte eller råd, er du velkomen til å ta kontakt.

Ring oss på 51 43 60 11 eller 915 33 155

Er du under 18 år og treng rus- eller psykisk helsehjelp kan du ta kontakt med Familiesenteret eller Ungdomsteamet. 

 

Tenester
 • Kartlegging av hjelpebehov
 • Mestringsorienterte samtalar
 • Handtering av medisin
 • Brukarstyrt aktivitetssenter
 • Individuell plan og ansvarsgrupper
 • Støtte til pårørande
 • Grupper for fysisk aktivitet, turgrupper, deltaking på treningssenter (ved Tunet brukarstyrt senter)
 • Oppfølging av personar som er under behandling, til dømes innan rusvern
 • Å finna aktivitetar med meining
 • Å strukturera kvardagen
 • Å etablera støttekontakt eller treningskontakt
 • Tilvising til vidare behandling i spesialisthelsetjenesta (rusvern)
 • Boligoppfølgar som kan hjelpa deg med utfordringar knytta til å skaffe og halda på bolig

 

Psykisk helse er evna til å fordøya påkjenningar i livet.

Psykiske vanskar og lidingar kan utvikla seg når livet vert tungt fordøyeleg.

Me kan hjelpa deg å finna ut om det du strevar med ein normal reaksjon på ei uvanleg påkjenning, eller om du treng vidare hjelp frå oss.

Me vil arbeida saman med deg for å få ein best mogleg betringsprosess.

 

For å sikra god oppfølging nyttar me tilbakemeldingsvertøyet Feedbackinformerte tjenester (FiT). FIT inneber systematisk tilbakemelding frå brukar.

Me endrar og tilpassar tenestene i tråd med desse tilbakemeldingane. FIT set brukar, og deira oppleving av kva som virkar, i sentrum. Dette gir oss saman eit godt utgangspunkt for læring, endring og betring.

 

 

Kurstilbod

 

Om du ønsker å delta, kan du ta direkte kontakt med oss eller med fastlegen din.

Om oss

Me er ei tverrfagleg samansett gruppe som består av sjukepleiarar, vernepleiarar, barnevernpedagog, helsefagarbeidar og sekretær. Fleire tilsette har vidareutdanning i mellom anna psykisk helsearbeid, rusproblematikk, psykose og kognitiv terapi.

 

Me samarbeider ofte med andre delar av hjelpeapparatet, både i og utanfor kommunen.

 

Dei tilsette har teieplikt. 

Betaling

Tenestene er gratis