Viktig melding

Lukk meldinga

Opptak og fristar

Det er felles opptak for alle barnehagane i Hå kommune, både dei kommunale og dei private.

Opptaket:

  • Det er eit årleg opptak for barnehagane i Hå kommune. Søknadsfristen for dette er 1. mars.
  • De kan søka om plass heile året. For å få plass frå 15. august må de søka innan fristen for opptaket og oppfylla lovkrava som gjev rett til plass.
  • Svar på om de får barnehageplass i hovudopptaket vert sendt ut elektronisk i løpet av april.
  • Alle som har søkt og som ikkje får plass vil automatisk stå på venteliste
  • Etter opptaket vil barnehagane  ta inn barn frå ventelista så fort det vert ledige plassar.
     

Lovfesta rett til barnehageplass i Hå kommune:

  • de må søka innan 1. mars 
  • barnet må bu i Hå kommune ved oppstart i barnehagen
  • barnet må fylla eit år innan utgangen av november det året det vert søkt om barnehageplass

Ønsker du om å byte barnehage er du med i hovedopptaket på lik linje med nye søknadar.

Ønsker du endring i tilbodet legg du inn ein ny søknad.

Ønsker du å seie opp plassen, kan du gjere dette i barnehageportalen.