Viktig melding

Lukk meldinga

Psykisk helse og rusvern

Treng du akutt hjelp?


Ring fastlegen din i opningstida. Ring legevakt på 116 117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan venta. Ved fare for liv og helse, ring 113

Søk hjelp tidleg

Me har eit variert tilbod til innbyggjarar som har utfordringar med psykisk helse eller rus. Har du eller nokon du kjenner slike utfordringar er det viktig å få hjelp raskt. Alle vaksne innbyggjarar i Hå kan få hjelp, også pårørande. Det er viktig å involvera fastlegen tidleg.

Her finn du søknadsskjema

Du kan ta kontakt med oss sjølv, via fastlegen eller senda inn søknadsskjema. Me tek kontakt seinast innan 7 dagar etter at me mottek tilvisinga/søknadsskjema.

Du kan også nå oss på telefon 51 43 60 11 eller 915 33 155

Her finn du meir informasjon om tenestane våre