Planstrategi

Kommunal planstrategi skal ein utarbeida og vedta seinast eit år etter at kommunestyret er konstituert. Planstrategien skal avklara kva for planoppgåver kommunen skal prioritera i valperioden, slik at ein kan legga til rette for ei ønskt utvikling.

Det nye kommunestyret skal ta stilling til om ein skal revidera kommuneplanen heilt eller delvis. Planstrategien er òg eit verktøy for å vurdere kommunen sitt plansystem, planressursar og behov for planar (kommunedelplanar, tema- og sektor/fag planar).

Den kommunale planstrategi er ikkje ein plan der ein skal vedta mål og strategiar. I kommunal planstrategi skal ein drøfta utviklingstrekk i kommunen, slik som samfunn og organisasjon. Denne drøftinga vil legga grunnlag for å kunna vurdera behovet for planar i kommunestyreperioden.

Kontakt

Ole Vikse
Ole Vikse
Kommuneplansjef
Telefon: 51 79 30 11