Viktig melding

Lukk meldinga

Administrasjonen

Kommunedirektøren har den overordna leiinga av kommunen si samla verksemd. Dette inneber at kommunedirektøren har ansvar for å legga til rette for og koordinera dei oppgåvene kommunen har ansvaret for, etter kommunelova.

I tillegg skal kommunedirektøren sjå til at politiske vedtak vert gjennomførde og føra tilsyn med heile forvaltninga i kommunen.

For å løysa oppgåvene, har kommunedirektøren knytt til seg kommunalsjefar, eigedomssjef og økonomisjef – saman utgjer desse leiargruppa.

Kommunedirektøren si leiargruppe: