Administrasjonen

Kommunedirektøren har den overordna leiinga av kommunen si samla verksemd. Dette inneber at kommunedirektøren har ansvar for å leggja til rette for og koordinere dei oppgåvene kommunen har ansvaret for, etter kommunelova.

I tillegg skal kommunedirektøren sjå til at politiske vedtak vert gjennomførde og føre tilsyn med heile forvaltninga i kommunen.

For å løyse oppgåvene, har kommunedirektøren knytt til seg 3 kommunalsjefar, personal- og organisasjonssjef, eigedomssjef og økonomisjef – saman utgjer desse leiargruppa.

Kommunedirektøren si leiargruppe: