Viktig melding

Lukk meldinga

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)

PPT undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skule. Du som er forelder, kan ta kontakt med skulen eller barnehagen viss du er bekymra.

Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging 0-6 år
 • Barn som har eit særleg behov som skil seg frå, eller er meir omfattande enn det behovet barn på same alder vanlegvis har, kan få spesialpedagogisk hjelp. Målet med spesialpedagogisk hjelp er at barnet får tidleg og nødvendig hjelp. PPT gjev barn og foreldre råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel, og tilpasning i heim, barnehage og skule. Hjelpa skal vere tilpassa barnet ditt sitt behov.
 • Kommunen skal sikra at barn som går i barnehage og har nedsett funksjonsevne får eit eigna individuelt tillrettelagt barnehagetilbod. 

 

Slik går du fram for å få hjelp av PPT

 • Ta kontakt med aktuell barnehage
 • Barnehagen gjer sine undersøkingar og prøver ut tiltak
 • Barnehagen sender tilvising til PPT i samarbeid med føresette

 

Dei fleste barn som mottar spesialpedagogisk hjelp får hjelp i barnehagen. Men eit barn må ikkje gå i barnehage for å motta spesialpedagogisk hjelp. Dersom du er bekymra for eit barn som ikkje går i barnehage – ta kontakt på telefon for hjelp til henvisning til PPT.

 

Retten til spesialpedagogisk hjelp må vurderast på eit sjølvstendig grunnlag. For barn som går i barnehage skal det og vurderast om barnet sitt behov kan avhjelpast innanfor det ordinære barnehagetilbodet. Du som er forelder skal alltid få tilbod om rådgjeving.

Spesialundervisning og tilrettelegging i skulen

Har du eit barn med behov for spesialundervisning eller anna tilrettelegging i barne- og ungdomsskulen? Ta først kontakt med skulen eleven går på, eller skal gå på.

Kven har rett til spesialundervisning?

Elevar som ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet har rett til spesialundervisning. Før det blir gjort vedtak om spesialundervisning skal Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) utarbeida sakkunnig vurdering.

 

Krav til skulen

Før ein elev blir henvist til PPT, må skulen vurdera om eleven kan hjelpast innanfor det ordinære opplæringstilbodet. Skulen må også prøva ut tiltak innanfor tilpassa opplæring. Dersom eleven framleis ikkje har tilstrekkeleg utbytte av opplæringa, skal skulen saman med føresette senda tilvising til PPT.

 

Slik går du fram for å få hjelp av PPT

 1. Ta kontakt med aktuell skule
 2. Skulen gjer sine undersøkingar og prøver ut tiltak
 3. Skulen sender tilvising til PPT i samarbeid med føresette ved behov
Vaksne

Vaksne kan ha behov for grunnskuleopplæring i heile fag eller i grunnleggande ferdigheiter. Grunnskuleopplæring for vaksne skal vera gratis og tilpassa den enkelte. I desse sakene kan PPT gjere ei sakkunnig vurdering av behov for opplæring og råd om tilrettelegging.

PPT kan også tilrå logopedoppfølging og oppfølging av synspedagog til vaksne som bur i kommunen. Denne oppfølginga blir gjort av vaksenopplæringa som held til på Vigre. Eit kriterie er at den vaksne har behov for å utvikla eller vedlikehalda grunnleggande ferdigheiter. Dette gjeld til dømes skadar som rammar språk eller syn.

For tilsette i barnehage og skular

PPT skal samarbeida med barnehagane og skulane om tidleg innsats og førebygging. Tenesta skal gje generell støtte til god fagleg og sosial utvikling for barn.

Eksempel på oppgåver:

 • Styrka kompetanse i barnehage og skulen for å oppdaga vanskar og setta inn tiltak tidlegare
 • Styrka kompetansen til barnehage, skule og foreldre i faglege og sosiale tema, som bruk av digitale hjelpemiddel, alternativ- og supplerande kommunikasjon eller psykososial utvikling
 • Hjelpe skular og barnehagar med struktur og organisasjon, for eksempel individuelle opplæringsplanar, bruk av kartleggingsverktøy og spesialpedagogiske reglar og rutiner
 • Dersom du har behov for rettleiing av PPT på systemnivå, må dette meldast til PPT. Det er rektor eller styrar som melder systemsak til PPT via eigne skjema.

Her finn du oss:

PPT for Hå er skilta frå Fylkesveg 44, ved Vigreskogen. Følg vegen til du kjem til Vigre barnehage. Me deler parkeringsplass. Gå inn barnehageporten og forbi ballbingen. PPT held til i første bygg på venstre hand. Gå inn den raude inngangsdøra ved tuntreet. 

 • Besøksadresse: Håvegen 61
 • Postadresse: PPT for Hå, PB 74, 4368 Varhaug
 • Telefon: 51 79 97 70
 • Opningstid: 07:45-15:00.

 

Bilde av bygget til PPT på Vigre med skilt som viser kor PPT held til - Klikk for stort bilete

Kontakt

*Pedagogisk Psykologisk Teneste (PPT)
Håvegen 61, 4365 Nærbø
Telefon: 51799770

Kartpunkt