Viktig melding

Lukk meldinga

Søknad om graveløyve / Arbeidsvarsling

Du må søke om graveløyve til graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av kablar ledningar over, under og langs offentleg veg.

Arbeidsvarslingsplan skal følge med alle søknadar.

Søknadsplikten følger av leidningsforskrifta og veglova §§ 32 og 57 og dekker veieiers eiendomsområde og alltid området innenfor tre meter fra veikant, uavhengig av hvem som er grunneier.

Klikk her for å søke om graveløyve

Ta kontakt på epost om du berre skal søke om arbeidsvarsling (uten behov for graveløyve). Arbeidsvarslingsplanen kan da sendast til teknisk.drift@ha.kommune.no.

Ved behov har me ein mal for arbeidsvarslingsplan.

Søknad om arbeidsvarsling og graving over/langs kommunal eigedom slik som tomter, veg, fortau, gang- og sykkelveg eller anna trafikkareal skal sendast inn minst to veker før arbeidets oppstart
Arbeidsvarslingsplan - Mal er forma slik at ein fyllar ut ei side om gangen. Når alle relevante opplysningar er lagt inn på ei side blir den neste opna for redigering (ikkje lenger grå felt). Dersom dei grå felta ikkje forsvinn, betyr det at noko ikkje er fylt inn (gravested, formål, telefonnummer, bekreftelse, osv...).

Her er andre som må kontaktast ved graving i Hå kommune:

  • Rogaland fylkeskommune - ved graving i eller over fylkesveg.
  • Statens vegvesen - for arbeidsvarsling langs fylkesveg.
    Skina - for gravemelding og eventuell påvising av gatelys med tilhøyrande kablar.
  • Jæren everk - for gravemelding og eventuell påvising av kablar
  • Jæren Kabelnett - for informasjon og eventuell påvising av deira nett.
  • Geomatikk - for gravemelding og eventuell kabelpåvising av infrastruktur.

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51793000
Teknisk Vakttelefon
Utanom vanleg arbeidstid
Telefon: 51793090