Viktig melding

Lukk meldinga

Søknad om utsleppsløyve

Alle eigedommar som ikkje er kobla til offentleg avløp har eit privat avløpsanlegg. Eigar av eigedommen må søke ut ny utsleppsløyve dersom det vert gjort store endringar på utsleppet eller avløpsanlegget. Eksemplar på dette er påbygg og ny bustad. Søknad om utsleppsløyve gjeld for heile eigedommen.

Alle bedriftar som har utslepp av oljeholdig avløpsvatn må ha utsleppsløyve.

Mindre avløsanlegg (Forurensningsforskriftens kapittel 12)

Abonnentar som ikkje er knyta til kommunalt avløpsnett er sjøl ansvarlig for sitt private avløpsanlegg. Dei fleste gamle anlegg er slamavskiljarar, eller septiktank, med synkegrøft. Desse tømes annakvart år. Entreprenør som tømer på oppdrag frå kommunen, sender ut varsel og infoskriv på førehand.

Kommunane på Jæren og i sørlige del av Ryfylke har utarbeida felles lokal forskrift for utslepp av sanitært avløpsvatn. Denne gjeld for mindre enn 50 pe (personekvivalentar), frå bustader, hytter, turistanlegg og liknande.

Eit mindre avløpsanlegg er søknadspliktig etter forurensningslovens kapittel 12 og etablering av anlegget er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Oljeholdig avløpsvatn (Forurensningsforskriftens kapittel 15)

Dersom din bedrift slipper ut oljeholdig avløpsvann er det krav om oljeutskiljar. 

Oljeutskiljar er søknadpliktig etter forurensningsforskriftens kapittel 15 og etablering av anlegget er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.