Viktig melding

Lukk meldinga

Barnehagemyndigheit i Hå kommune

Kommunen si rolle som lokal barnehagemyndigheit er hjemla i barnehagelova med forskrifter.

Kommunen si rolle som barnehagemyndigheit

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal se til at barnehagene drives i samsvar med regelverket. Barnehagemyndigheten har tre virkemidler til disposisjon; veiledning, tilsyn og godkjenning. (Utdanningsdirektoratet om kommunens rolle som barnehagemyndighet)

Ansvaret som barnehagemyndigheit gjeld både for kommunale og private barnehagar. 

Krav til likebehandling og upartiskheit

Kommunene skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. Kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet. (Barnehagelova § 11)

Klage på barnehage

Viss du er misfornøgd med barnehagetilbodet har du moglegheit til å klaga. Gjeld klaga kvaliteten på barnehagetilbodet bør du fyrst ta det opp med leiinga i barnehagen. Gjeld det andre generelle forhold kan du ta det opp med eigar av barnehagen eller samarbeidsutvalet i barnehagen.  Ynskjer du å gå vidare med klaga kan du ta kontakt med barnehagemyndigheita i Hå kommune.

Når barnehagemyndigheita mottar klage, vil det bli vurdert om innhaldet er omfatta av barnehagelova med forskrifter. Saksgang følgjer forvaltningslova sine prinsipp.  Fører klagen til tilsyn er det Jæren tilsynsteam som fører tilsyn i Jærkommunane Time, Gjesdal, Klepp og Hå.

Dersom klagen din inneheld taushetsbelagte opplysningar, vil saka verta unntatt offentlegheit. Saka kan likevel koma i media, men all sensitiv informasjon vert då fjerna.

Kontaktpersonar barnehagemyndigheit i Hå kommune