Viktig melding

Lukk meldinga

Eg treng ein stad å bu

Her finn du søknadsskjema for kommunal bustad

Om du ikkje har høve til å skaffa eller halda oppe eit tilfredsstillande buforhold på eiga hand, kan du søka om å leiga kommunal bustad. Det kan vere at du er utan eigen bustad, står i fare for å mista bustaden din eller bur i ein ueigna bustad eller bumiljø.

Her finn du informasjon om kommunale bustader

 

Om du ikkje har ein stad å sove eller opphalde deg det neste døgnet, kan du få et mellombels butilbod. Du må ta kontakt med NAV i Hå for å få hjelp med dette.

Her finn du informasjon om mellombels butilbod

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51793000