Viktig melding

Lukk meldinga

Kommunal bustad

Her finn du søknadskjema (PDF, 247 kB)

Om du er utan eigna bustad og ikkje er i stand til å skaffa bustad sjølv, kan du søka om å leiga kommunal bustad.

Det må vera økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold som gjer at du ikkje klarer å skaffa deg ein stad å bu.

I tillegg må du:

 • ha folkeregistrert adresse i Hå kommune og opphaldt deg i kommunen i minimum 6 månader
 • ha låg inntekt over lang tid
 • ha prøvd å skaffa deg bustad sjølv
Slik søker du

Fyll ut søknaden du finn her. Om du treng hjelp til å fylla ut søknaden, kan du ta kontakt med oss.

Hugs å legga med følgande når du søker:

 

 • utskrift av likning det siste året
 • lønnslipp (løn/trygd)
 • leigekontrakt, eventuell oppseiing
 • bekrefting barnebidrag
Prioriterte personar
 • foreldre/einslege med barn buande fast 50 % eller meir i hushaldet
 • personar som strevar med rus, har psykiske helseutfordringar, eller store sosiale vanskar
 • personar med fysisk eller psykisk funksjonnedsetting
 • personar som over lengre tid har strevd med å komma inn på bustadmarknaden
 • personar som er omfatta i særskilde avtalar mellom kommune og andre instansar
Betaling

Du må betala husleige etter gjeldande satsar som kommunestyret fastset. I tillegg kjem straum, innbuforsikring og andre utgifter som normalt fell inn under ei husholdning.