Viktig melding

Lukk meldinga

Trygt og godt barnehagemiljø

Alle barn i barnehagene i Hå kommune har rett til et trygt og godt barnehagemiljø, uten krenkelser eller mobbing. Barnehagene skal sørge for at barna i Hå kommune har det trygt og godt.

Kapittel VIII Psykososialt barnehagemiljø i barnehageloven tredde i kraft 01.01.2021. Barnehagene skal ha nulltoleranse og arbeide forebyggende for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Alle som arbeider i barnehagen skal følge med på hvordan barna har det, gripe inn dersom et barn utsettes for krenkelse og melde fra til styrer ved mistanke om, eller kjennskap til at et barn ikke har det trygt og godt. Styrer skal melde fra til barnehageeier ved alvorlige tilfeller.

Foreldre må straks ta kontakt med barnehagen dersom de er bekymret for om barnet har et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagen har aktivitetsplikt for å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø, og skal snarest undersøke saken og sette inn tiltak slik at barnet får det trygt og godt.

Barnehagene har skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen krenker et barn. Dersom en som arbeider i barnehagen får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider i barnehagen krenker et barn skal vedkommende straks melde fra til styrer. Styrer skal straks melde fra til barnehageeier. Undersøkelser og tiltak skal settes i gang straks.

 

Klage på barnehage:
Om foresatte opplever at barnehagen ikke følger opp bekymring når de har gitt beskjed til barnehagens styrer kan de ta kontakt med barnehagemyndigheten i Hå.

 

Informasjon om trygt og godt barnehagemiljø

Trygt og godt barnehagemiljø v/Statsforvalteren i Rogaland

Barnehagemiljø UDIR