Viktig melding

Lukk meldinga

Vatn og avløp

Hå kommune har ansvar for drift, utbygging og vedlikehald av det kommunale leidningsnettet i kommunen.

Kva skal eg betale?

Her finn du kommunale avgifter og gebyr

Kommunalteknisk vass- og avløpsnorm

Hå kommune innførte i 2011 ny vass- og avløpsnorm som er utarbeidd i samarbeid med andre kommunar frå Jæren. Normen vil vere retningsgivande for framtidig utbygging og vedlikehald.

Her finn du vass- og avløpsnormen

Abonnementsvilkår

Abonnementsvilkår for vatn og avløp skal sikre det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnenten.

Abonnementsvilkår - Administrative bestemmelser på va-jus.no

Abonnementsvilkår - Tekniske bestemmelser på kf.no

Særbestemmelser for vann og avløp i Hå kommune

Følgende særbestemmelser gjelder i tillegg til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Hå kommune:

  • Pkt. 2.1. Vannmåler må tilpasses forbruk.
  • Pkt. 2.3.2 og 3.2.2. Frostfri dybde i Hå kommune er 120 cm målt fra toppen av ledning.
  • Pkt. 2.3.3. Tilknytning av enhetens stikkledning til hovedvannledning skal normalt skje i kum via samlestokk og merket  med adresse. Kommunen skal utføre tilkopling til offentlig ledningsnett som er i bruk.
  • Pkt. 2.6. 3/4˝ vannmålerkonsoll skal være for horisontal vannmåler.
  • Pkt. 3.1. For beregning av overvannsmengde benyttes opplysninger i VA-normen, Vedlegg 9 overvannshåndtering, som presiserer lokal nedbørsituasjon på Jæren.
  • Pkt. 3.1.2. I områder der kommunalt ledningsnett ikke er dimensjonert i henhold til gjeldende VA-norm er det nødvendig å fordrøye overvann ved fortetting, vesentlig påbygging osv. Ved dimensjonering av fordrøyningsbehov brukes eldre dimensjoneringskriterier for før-situasjon.
  • Pkt. 3.1.2.1. Høyeste avrenningskoeffisienter fra gjeldende tabeller i Vedlegg 9 må benyttes ved beregning av overvannsmengder.
  • Pkt. 3.2.9. Kommunen utfører fysisk tilkobling til kommunale ledninger. Tilknytningspunkter skal koordinatstadfestes av byggherren og sendes til kommunen.
  • Pkt. 3.7.1. Utvendige bilvaskeplasser bør ha takoverbygg og utforming som hindrer nedbør å renne inn i sluk.  Dette for å unngå overbelastning av olje- og bensinutskillere og tilbakeslag i spillvannsnettet ved store nedbørsmengder.

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51793000
Teknisk Vakttelefon
Utanom vanleg arbeidstid
Telefon: 51793090