Viktig melding

Lukk meldinga

Årsmelding og årsrekneskap

Den førebelse rekneskapen for 2023 viser eit netto driftsresultat på 123,8 millionar kroner, som er 6,3 prosent av brutto driftsinntekter.

Årsmelding og -rekneskap for 2023

Me har god styring takka vere innsatsen til dei gode leiarane og medarbeidarane våre. Samla utgifter på tenesteområda er på 1,427 milliardar, mens budsjettet var på 1,435 milliardar. Det er alltid vanskeleg å budsjettera inntektene eksakt, men kommunen sine hovudinntekter, som skatt og rammetilskot, har i 2023 ikkje hatt like store svingingar som i 2022.

For 2023 har hovudinntektene hatt ei normal utvikling samanlikna med tidlegare år. Likevel har utviklinga vore høgare enn myndigheitene rekna med. Kommunen fekk høgare inntekter i forhold til budsjett på følgande område: rammetilskot og inntektsutjamning 7,2 millionar, skatt 7 millionar, tilskot flyktningar 30 millionar og fødselspengar og sjukerefusjonar 26 millionar. I tillegg kjem eit premieavvik pensjon på godt over 40 millionar.

Netto driftsresultat viser inntekter minus utgifter. Noko av resultatet må settast av til fond, og ein del til investering som eigenkapital i staden for låneopptak.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat blir på 6,3 prosent målt opp mot brutto driftsinntekter. Dette er noko lågare enn resultatet for 2022 målt i prosent. Netto driftsresultat for 2023 er 123,8 millionar, mens for 2022 var det 121 millionar.

Resultat for drifta

Resultatet for tenesteområda og sentraladministrasjonen, etter bruk av og avsetning til fond, viser eit samla mindreforbruk på 0,6 prosent. Dette utgjer 8,2 millionar kroner av netto budsjettramme på 1,43 milliardar kroner.

Frie inntekter

Frie inntekter består av skatt, rammetilskot og inntektsutjamning. Summen av desse blei 1,31 milliardar kroner, ein auke på 1,1 prosent i forhold til budsjettet, og ein auke på 3,8 prosent i forhold til 2022.

Differansen skuldast lav prognose på skatteinngang lokalt og på landsbasis. Skatteinngangen i Hå var på 612,8 millionar, og viser ein nedgang på 3,75 prosent i forhold til 2022. Samla var skatteinngangen til kommunane i Norge 5 prosent lågare enn skatteinngangen i 2022.

Skatteinngangen per innbyggar i Hå var den same for åra 2022 og 2023 (81,1 prosent) samanlikna med landsgjennomsnittet. Med inntektsutjamninga blei den totale skatteinngangen per innbyggar 94,2 prosent av landsgjennomsnittet, mens den for 2022 var på 94,1 prosent.

Investeringar og lånegjeld

Hå kommune sine brutto investeringsutgifter i 2023 var på 245 millionar kroner, ei auke på 72 millionar kroner samanlikna med 2022.

I 2023 er 30,9 prosent av investeringane finansierte ved bruk av lån. Kommunen si ordinære lånegjeld var på 1,136 milliardar kroner ved utgangen av 2023. Reduksjonen frå 2022 er på 4,7 millionar kroner.

115 millionar kroner av netto driftsresultat er brukt som eigenkapital ved investering. Høg grad av eigenfinansiering på investeringar gjer at kommunen ikkje aukar lånegjelda. Måltal for netto lånegjeld målt opp mot driftsinntektene bør ligge under 60 prosent. Ved utgangen av 2023 var talet på 54,3 prosent.

Disposisjonsfond

Samla disposisjonsfond ved utgangen av 2023 er på 420,3 millionar kroner. Dette utgjer 21,5 prosent av kommunen sine driftsinntekter. Måltal i kommuneplanen seier at disposisjonsfondet bør vere på meir enn 10 prosent.

Politisk prosess

Årsmelding og årsrekneskap for 2023 blir lagt fram for formannskapet 23. april og  kommunestyret 2. mai 2024.

Historikk

Her finn du tidlegare årsmeldingar for Hå kommune: