Viktig melding

Lukk meldinga

Erstatning ved avlingsskadar

Jordbruksføretak med vesentleg avlingssvikt kan søka om erstatning. Avlingssvikten må ha ei klimatisk årsak som det ikkje er mogleg å sikra seg mot. Dette må dokumenterast i søknaden. 

Fristen for å søka om erstatning for avlingssvikt er 31. oktober det året skaden skjedde.

Søk elektronisk via innlogging i Altinn: Gå til søknadsskjema

Du finn meir informasjon på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Kontakt

Alf Henning Haukeland
Spesialkonsulent, landbruk
Mobil: 99214824