Viktig melding

Lukk meldinga

Kvifor tilsyn og feiing?

Førebyggande avdeling i Hå brannvesen har som oppgåve å førebygga brann. Brannførebyggarane driv mellom anna med tilsyn og feiing i private bustader og fritidseigedomar. Dette er ein del av kommunen sine brannførebyggjande plikter etter Forskrift om brannforebygging

Tilsyn

Formålet med tilsyn i private bustader og  fritidseigedomar er å vurdera forhold med fyringsanlegget av betydning for brannsikkerheiten. Tilsynet baserer seg på rådgjeving og informasjon til eigar og brukar av bygningen. Fokuset er på å redusera brannrisiko.

Tilsyn vert utført av brannførebyggar kvart 4.år. Dersom særskilte forhold gjer at ein bør gjennomføra tilsyn oftare, kan dette avtalast med brannførebyggaren.

Tilsyn med fyringsanlegg i private bustader og fritidseigedomar er lovpålagt og skal sikra at gjeldande minstekrav ut frå eigar og brukar sine plikter, samt tekniske og bygningsmessige krav vert ivaretekne.

Aktuelt regelverk for tilsyn med fyringsanlegg i private bustader og fritidseigedomar:

Merk at brannvesenet også driv med tilsyn i såkalla særskilde brannobjekt. Dette kan du læra meir om her.

Feiing

Feiing blir utført kvart 3. år. Dersom spesielle forhold tilseier at ein bør feia oftare, kan du avtale dette med feiar. Feiar kan også nyttast som rådgjevar ved montering av piper og eldstad. Hugs at montering og utskifting av eldstader er meldepliktig. 

Her kan du melde inn ovn

Har du hytte/fritidsbustad i Hå, og har fått gebyr om feiing og tilsyn?

Me får mange spørsmål frå hyttefolk som lurer på kvifor dei har fått gebyr for feiing og tilsyn. Dette er fordi det i 2016 kom krav om at kommunen skal feia og føra tilsyn med alle fyringsanlegg i kommunen. Dette inneber også i fritidsbustadar. Kommunestyret i Hå har gjort vedtak om at gebyret skal vera likt som for vanlege bustadar.

Kva betyr dette for deg som hytteeigar?

  • Feiing og tilsyn vil føregå på same måte som i din bustad.
  • Det må vera stigemateriell tilgjengeleg for tilkomst til tak og skorstein.
  • Feiaren må under feiing og tilsyn ha tilgang til eldsted og feieluke.
  • Du vil få varsel i forkant, og det vil vera høve til å avtala tidspunkt med feiaren.

Du blir fakturert for denne tenesta på fakturaen for kommunale eigedomsgebyr.

Radonmåling

Kommunen måler ikkje radon i private bustader. Du finn meir informasjon om radonmåling her:

Rogaland brann og redning om radonmåling

Norsk Radonforening