Overordna beredskapsplan

Beredskapssplan

Planen skal gi opplysningar om kven som er i kommunen si kriseleiing og deira ansvar, roller og fullmakter. Planen definerer og kven som har fullmakt til å kalle inn kriseleiinga.

Om det oppstår ei uønska hending som har så stort omfang at ho ikke kan handterast innføre kommunen si vanlige organisering, kan rådmannen beslutte at det skal etableres kriseleiing i kommunen. Kriseleiinga har som hovudoppgåve å koordinere samarbeidet mellom sektorane og styre kommunen sitt overordna engasjement.

Beredskap i Hå

Beredskapen i Hå kommune bygg på ei risiko- og sårbarheitsanalyse. Uønska hendingar eller kriser vil frå tid til anna ramme vår kommune. Når dette skjer vil kriseleiinga i Hå kommune bli samla i rådhuset.

Kriseleiinga skal koordinere alle kommunale tiltak. Nødvendige tiltak skal normalt bli gjennomført i samsvar med gjeldande fagplanar. Kva fagplanar som blir tatt i bruk kjem an på kva type hending/krise som er aktuell.

Kriseleiinga kan knyte til seg ressursar etter behov. Dette kan vere Norske sanitetskvinner, Røde Kors, Hå kyrkjelege fellesråd, Sivilforsvaret og andre organisasjonar.  

Ved mange uønska hendingar er det politi/brannvesen som eig hendinga. Kommunen si oppgåve vil då vere å bistå politi og brannvesen.