Viktig melding

Lukk meldinga

Beredskap i Hå kommune

Me vil ha eit robust lokalsamfunn - der alle tek ansvar. Hå kommune skal bidra til å skapa eit samfunn som er godt førebudd. Også når noko ein sjeldan gong skulle gå gale, skal me løfta i lag.

Kontakttelefonar under krise:

 
Brann 110
Politi 112
Lege / AMK 113
Legevakt i Hå 116 117
Hå kommune 51 79 30 00

 

Aktuelt om situasjonen i Ukraina

Slik kan du hjelpa

Sjekk ut nettsidene til Hå frivilligsentral.

På nettsidene til Frivillighet Norge finn du informasjon om korleis du kan støtta Ukraina. 

Busetting av flyktningar

Bustadkompass

Det er mange reglar og mange ansvarlege i prosessen med busetting av flyktningar. Synest du det er vanskeleg å finna fram i all informasjonen? Me har laga eit bustadkompass som kan hjelpa deg med å gjera vegen til busetting enklare.

 

Alle flyktningar med opphald i Norge har rett til å få tildelt ein busettingskommune med hjelp frå IMDi.

Har du funne ein bustad du vil bu i?

Dersom du allereie har eit nettverk i Hå, ønsker du gjerne å bu her. Å finna bustad sjølv gir deg kontroll over livssituasjonen din. 

Her kan du levera leigekontrakt til flyktningenheten ved sjølvbusetting

Ved spørsmål om busetting av flyktningar i Hå kommune, ta kontakt med Flyktningenheten i Hå kommune på 479 78 810.

Registrering av flyktningar

Alle flyktningar som kjem til Noreg må registrera seg slik at dei får tatt nødvendig helsetest og får alle rettar flyktningstatus gir. Når ein flyktning er registrert vil vedkomande få eit D-nummer som er tilsvarande eit fødselsnummer. Dette gir mellom anna moglegheit for bankkonto og mobilabonnement i Noreg. I tillegg får dei moglegheit for språkopplæring, arbeid, bustad, introduksjonsprogram med meir. 

Dersom du har flyktningar frå Ukraina som bur hjå deg, ønsker kommunen å få beskjed om det for å planlegga helsetenester og andre tenester.

Fyll ut skjema her

Kontakt flyktningenheten

Flyktningenheten i Hå:

Ta kontakt for avtale. Me er på kontoret mandag-fredag 08:00-15:00

Kor mange flyktningar har kome?
Har du plass til flyktningar?

Flyktningane har behov for ein stad å bu. Det er mange flyktningar som er i gang med sjølvbusetting i Hå. Det betyr rett og slett at flyktningar som allereie oppheld seg her lokalt, finn ein bustad sjølv. Dette er ei ordning som mellom anna gjer at folk som allereie har eit nettverk i kommunen, kan halda fram med å bu her.

Me oppmodar alle som har hus, leilegheit eller hybel tilgjengeleg om å:

 1. Legg ut bustaden på Finn.no. (Då vert dei tilgjengelege for endå fleire, og du kan kanskje få leigd ut bustaden din litt raskare.)

 2. Melda frå om utleige av bustad til flyktningar i dette skjemaet

Ved spørsmål om busetting av flyktningar i Hå kommune, ta kontakt med Flyktningenheten i Hå kommune på 479 78 810.

Kjæledyr frå Ukraina

Mattilsynet må registrera og kontrollera alle dyra som kjem til Norge med ukrainske flyktningar.  Dette må gjerast for å minimera risikoen for spredning av dødelege sjukdommar, som rabies, til menneske og dyr her til lands.  Dersom kjæledyra ikkje har blitt kontrollert ved grensepassering, er det utruleg viktig at kommunane, medhjelparar eller eigarane av kjæledyret umiddelbart tek kontakt med Mattilsynet på telefon 22400000. 

Sjå meir informasjon her: Kjæledyr fra Ukraina / Pets from Ukraine 

Treng du nokon å snakka med?

Dersom du er engsteleg eller treng nokon å snakka med i lys av krigen i Ukraina, finst det mange tilbod. Frivillige organisasjonar tilbyr støtte og informasjon. Fleire har hjelpetelefonar, chat-tenester og støttegrupper som kan vera til god hjelp. 

Du finn ei god oversikt på nettsidene til Helsenorge.

Beredskap i Hå

Beredskapen i Hå kommune bygg på ei risiko- og sårbarheitsanalyse. Uønska hendingar eller kriser vil frå tid til anna ramme kommunen vår. Når dette skjer vil kriseleiinga i Hå kommune bli samla i rådhuset.

Kriseleiinga skal koordinera alle kommunale tiltak. Naudsynte tiltak skal normalt bli gjennomført i samsvar med gjeldande fagplanar. Kva fagplanar som blir tatt i bruk, kjem an på kva type hending/krise som er aktuell.

Kriseleiinga kan knyte til seg ressursar etter behov. Dette kan vera Norske sanitetskvinner, Røde Kors, Hå kyrkjelege fellesråd, Sivilforsvaret og andre organisasjonar.  

Ved mange uønska hendingar er det politi/brannvesen som eig hendinga. Kommunen si oppgåve vil då vera å bistå politi og brannvesen.

Eigenberedskap

Slik klarer du deg i ei krise

Norge er eit land som for dei fleste er trygt og godt, men likevel kan det oppstå kriser som kan koma overraskande på oss alle. I ei krise er det mange som treng hjelp. Dersom ein stor del av innbyggarane i ein kommune er i stand til å ta vare på seg sjølv, kan offentlege ressursar settast inn der behovet er størst. 

Tilfluktsrom

Tilfluktsrom

I Hå kommune er det berre private tilfluktsrom. Dette er tilfluktsrom som er bygde og dimensjonerte for å kunna gi vern for personane som normalt oppheld seg på eigedommen der tilfluktsrommet er. Det er Sivilforsvaret som har ansvar for tilsyn av tilfluktsrom. 

 

Dei offentlege tilfluktsromma i Norge er i hovudsak lokalisert i befolkningstette strøk på grunn av at risikoen for å bli ramma av eit angrep utanfor dei store byane blir rekna som svært liten. Tilfluktsromma er heller ikkje laga for opphald over lenger tid. Innbyggarar i Hå vil med andre ord mest sannsynleg kunna rekna seg som tryggare om dei blir der dei er, heller enn å oppsøka tettare befolka område.

 

Sjå nettsidene til Sivilforsvaret for meir informasjon.

Informasjon i krisetider

Kanalar

I ei krise vil Hå kommune nytte eigne nettsider, sosiale medium og lokale medium aktivt til å informere innbyggjarar og andre. 

Servicetorg

Servicetorget er Hå kommune sitt informasjonssenter for publikum, pårørande og media. Servicetorget skal alltid vere bemanna i kriser og uønska hendingar med auka informasjonsbehov.

 

Befolkningsvarsling

Ved kriser og uønska hendingar kan det oppstå behov for varsling av befolkninga. Gemini Varsling er Hå kommune sitt system for befolkningsvarsling. Systemet gir Hå kommune moglegheit til å varsle innbyggjarar ved hjelp av SMS og/eller talemelding. 

Kriseleiing

I tilfelle krise vil kriseleiinga i Hå gå ut med informasjon om kva som skjer og korleis krisa påverkar kommunen sine innbyggjarar. Hå kommune si kriseleiing består av:

 • kommunedirektør (leiar)

 • ordførar

 • kommunalsjef helse- og sosialsaker

 • kommunalsjef tekniske saker og næring

 • kommunalsjef opplæring og kultur

 • kommunalsjef organisasjon

 • økonomisjef

 • kommunikasjonssjef

 • beredskapskoordinator

Oppgåva til den kommunale kriseleiinga vil i hovudtrekk vera livreddande innsats, hjelpa menneske som er råka, verna verdiar, informera og opplysa, og gjenoppretta normalsituasjon.

Definisjon på krise

Ei krise er alle typer uønska hendingar som rammar større grupper av menneske/område med direkte eller indirekte skader av eit omfang som er meir omfattande enn det ordinære hjelpeapparatet kan klare å handtere på ein tilfredsstillande måte.

Beredskapsplan

Her finn du Hå kommune sin beredskapsplan.

 

Planen skal gi opplysningar om kven som er i kommunen si kriseleiing og deira ansvar, roller og fullmakter. Planen definerer og kven som har fullmakt til å kalle inn kriseleiinga.

 

Om det oppstår ei uønska hending som har så stort omfang at ho ikke kan handterast innanfor kommunen si vanlige organisering, kan kommunedirektøren beslutte at det skal etableres kriseleiing i kommunen. Kriseleiinga har som hovudoppgåve å koordinere samarbeidet mellom sektorane og styre kommunen sitt overordna engasjement.