Viktig melding

Lukk meldinga

Ung førebygging (SLT)

Målet vårt er at det skal vera trygt og godt å veksa opp i Hå. Me går i lag for å førebygga rus og kriminalitet. 

Målgruppa vår er barn og unge frå 0 til 20 år.  Det førebyggande arbeidet er forankra i SLT handlingsplan 2021-24

Kva kan du kontakta Ung førebygging (SLT) om?

Ung førebygging er eit team som førebygger rus og kriminalitet. Me arbeider for gode oppvekstmiljø, for å redusera sosiale utfordringar og har fokus på mestring og tilhørighet. Tidleg identifisering av unge som er i risiko er viktig. Me vil legga til rette for eit godt oppvekstmiljø for barn og unge, og det er viktig at dei vert høyrde og får medverka. Me samarbeider med føresette, og me samordnar innsatsen på tvers av fag- og tenesteområde og andre aktørar i og utanfor kommunen. 

Ung førebygging har kunnskap om og kan tilvisa deg innanfor følgande  spørsmål:

 • Rusmiddel
 • Kriminalitet
 • Utfordrande grupperingar
 • Nettverk og foreldrenettverksgrupper
 • Førebyggande samtalar
 • Trygghetsprogrammet 
 • Vald i nære relasjoner
 • Psykisk helse
 • Fysisk helse
 • Urovekkande skulefråver
 • Overgang frå ungdomsskule til vidaregåande skule (Glidelåsen)
 • Radikalisering 
 • Natteravnsarbeid 
 • Oppsøkande sosialt arbeid i skulen og lokalmiljøet  
 • Sinnemestring (Brøsetmodellen)
 • Sterk&Klar

Kontakt

Anja Ulriksen Rygg
Anja Ulriksen Rygg
SLT-koordinator
Mobil: 99214862
Gjertine Hognestad
Gjertine Hognestad
SLT-koordinator
Mobil: 93662678
Sara Sommerstad Tjelmeland
Sara Sommerstad Tjelmeland
Ungdomskoordinator
Mobil: 47460574