Viktig melding

Lukk meldinga

Kart

Her får du tilgang til oppdaterte kommunale kartdata. 

Kommunen sin kartportal

I dette kartet finn du mellom anna:

  • Grunnkart og flyfoto
  • Eigedomskart og byggesaker
  • Gjeldande kommuneplan, gjeldande reguleringsplanar, reguleringsplanar under arbeid, reguleringsbestemmingar
  • Administrative område m.m.

Eigedomsgrenser og nye byggetiltak vert ajourført dagleg. Andre karttema vert oppdatert jamleg ved innmålingar, administrativt eller flyfotografering.

Her kan du opna kartportalen

Situasjonskart

Eit situasjonskart er eit kartutsnitt av eigedomen. Nå du søkar om eit tiltak, treng du eit situasjonskart for å teikna inn kva du skal gjera på eigedommen. Me leverer situasjonskart i målestokk 1:500.

Bestill situasjonskart her

Finn informasjon om eigedommar

Lurer du på kven som er registrert som eigar, kva hefte som er tinglyst på ein eiendom, eller kor eiendomsgrensene er teikna inn i matrikkelkartet, kan du finna opplysningane på seeiendom.no. Du kan også bestilla grunnboksutskrift eller kopi av tinglyste dokument.

Vil du heller finne ein eigedom i kartet? Gå til norgeskart.no

 

Norge i bilder

Norge i bilder viser flyfoto frå heile landet. Her har du historiske flybilde, slik at du kan sjå korleis eigedommen eller tettstaden har utvikla seg over tid.

Besøk Norge i bilder her

Temakart Rogaland

Hovedmålet med Temakart Rogaland er å gi tilgang til ei rekke tematiske geodata frå ulike kjelder.
Besøk Temakart Rogland her