Viktig melding

Lukk meldinga

Betaling av kommunale avgifter

To gonger i året kjem det ein faktura frå kommunen til deg som eig ein eigedom i Hå. 

På denne sida finn du svar på dei vanlegaste spørsmåla om fakturaen du har fått.

Sjå dine fakturaer og søk om betalingsutsetting her

Betalingsfrist

Kommunale avgifter for vatn og avløp, renovasjon og feiing skal betalast to gonger i året.

Kommunale avgifter: Forfallsdato
Betalingsfrist Periode Innhald
1. april 1. halvår: Januar til juni Faktura fyrste termin inneheld faste avgifter frå januar til juni, i tillegg til oppgjer på det som er betalt på forskot av vatn og kloakk, mot det faktiske forbruket ditt. Du betaler også forskot på det forventa forbruket på vatn og kloakk for fyrste halvår.
1. oktober 2. halvår: Juli til desember Faktura andre termin inneheld faste avgifter frå juli til desember. I tillegg til forskot på det forventa forbruket på vatn og kloakk, for siste halvår.

Prisar

Me tilbyr e-faktura og avtalegiro

Me oppfordrar alle til å teikna avtale om e-faktura eller avtalegiro.

Avtalegiro og eFaktura er ein avtale mellom deg og banken din. Det går ikkje an for oss å oppretta, endra eller avslutta Avtalegiro eller eFaktura på dine vegne.

Du kan finna kopi av fakturaen i nettbanken din. Sjå i postkassen, eller under forfallsregister/avtale betalinger.

Ta kontakt med banken din om du treng hjelp.

Les meir om e-faktura og avtalegiro her

Får du rekninga til feil adresse?

Som eigar av ein eigedom har du ansvaret for å betale dei kommunale avgiftene. 

Du kan fylla ut dette skjemaet for å gje beskjed til kommunen dersom rekninga kjem til feil adresse.

Er postane på fakturaen vanskelege å forstå?

Kva tyder "faktisk vassforbruk i fjor"?

Det tyder vatn målt forbruk førre år. Denne summen er rekna ut frå antal målte kubikk som du brukte i fjor. (Me finn forbruket ditt ved å samanlikna målarstand du leverte ved nyttår, med målarstanden du leverte for eitt år sidan)

Kva er "fast avgift vatn"?

Dette er eit fast beløp uavhengig av kor mykje vatn du bruker. Du betaler halvparten på våren, og halvparten på hausten.

Kva tyder "forventa vassforbruk i år"?

Dette talet er rekna ut i frå det vassforbruket du hadde i fjor. Du betaler halvparten på våren, og halvparten på hausten.

Kva tyder "fråtrekk forventa vassforbruk i fjor"?

Det tyder at me trekk frå det du betalte inn i forskott (akonto) i fjor. Viss forbruket ditt var høgare i fjor enn året før, vil det vera ein meirkostnad for deg på denne rekninga. Viss forbruket ditt var mindre i fjor enn året før, så trekk me dette i frå. Og rekninga di vil vera lågare.

Kva "fast avgift avløp"?

Dette er eit fast beløp for avløp/kloakk , som du betaler halvparten om våren og halvparten om hausten.

 

Kva tyder "forventa avløpsforbruk i år"?

Dette er rekna ut i frå det forbruket av vatn du hadde i fjor, med tanke på at mengden vatn du bruker blir tømt ut i avløpet ditt i like stor mengde. Halve beløpet kjem på våren og halvparten på hausten.

Kva tyder "fast avgift renovasjon"?

Dette er den faste delen som alle betaler likt, uavhengig av kva slags abonnement du har på renovasjon. Halve beløpet kjem på våren og halvparten på hausten.

Kva tyder "restavfall 140 liter...."?

Dette er den variable delen av renovasjonsavgifta som er rekna ut frå kva storleik renovasjonsdunken din har. Det er tre storleikar: 140 / 240 / 660 liter dunkar. Dersom det står "renovasjon rest 140" på rekninga di, har du restavfallsdunk på 140 liter. Det er størrelsen på restavfallsdunken som avgjer kor mykje du betalar i renovasjonsavgift.

Kva tyder "avgift slamtømming"?

Det tyder at eigedommen din ikkje er tilkopla det kommunale kloakknettet, men at du har ein septiktank på tomta di. Denne tanken må bli tømt annakvart år.

Kva tyder "avløp driftsdel og avløp bustad"?

Har du gard med driftsbygning, står det slik på rekninga di. Betaling for vatnet blir rekna ut etter forbruk. Men betaling for kloakk er etter faste satsar. Ein driftsbygning blir rekna ut med 135 kubikk, og kvar bueining med 250 kubikk.

Kontakt oss

Har du andre spørsmål til fakturaen, eller trur det har skjedd noko feil? Fyll ut skjemaet under, så hjelper me deg så fort me kan.