Reglar for utleige

Aldersgrense

 • Du må vera over 20 år for å kunna leiga Lensmannsløa.
 • Til festarrangement på kveldstid og i helger, må du vera 30 år eller meir.

Betaling

 • Bestillinga er bindande.
 • Du må betala halv leigesum viss du avbestiller seinare enn fire veker før leigeperioden.
 • Det kostar 100 kroner å endra bestilling.
 • Du vil bli fakturert eit tilleggsgebyr om du brukar fleire rom enn du har bestilt. Me sender faktura til adressa du skriv i bestillinga.
 • Lokale lag og organisasjonar i Hå som er i Frivilligregisteret, leiger gratis til eige lags arbeid i vekene. I helga må dei betala 1000 kroner for utvask.
 • Kommunale tenesteområde/avdelingar i Hå, kan leiga løa gratis kvardagar fram til kl 16. Etter klokka 16 og helgedagane, er det full leigepris.

Tidsfristar

 • Kvardagar er lokalet tilgjengeleg til klokka 23.
 • Fredag, laurdag og sundag er lokalet tilgjengeleg frå klokka 08:00 til klokka 02:00.
 • Lokalet kan vera oppteke dagen før leigedato. Viss du vil dekka dagen før, må du leiga ein ekstra dag.
 • Du kan ringa til servicetorget klokka 15.00 dagen før selskapet, og høyra om lokalet er ledig.
 • Dersom du vil venta med ryddinga til dagen etter selskapet, må du leiga ein ekstra dag.
 • Du kan ikkje reservera Lensmannsløa lenger enn eitt år fram i tid til arrangement. Prisane blir justert kvart år.

Nøkkelkode

 • Nøkkelkode får du ved å ringa servicetorget i Hå rådhus tlf 51 79 30 00, nokre dagar før du leiger. Opningstidene er måndag-fredag 07:45-15:15.

Alkoholservering

 • Det er lov å servera alkohol i Løeståvå, men du må søka om skjenkeløyve for all servering av alkohol. Søknadsskjemaet finn du på www.ha.no/skjenking. Løyvet kostar kr 400,- for eit lukka selskap.
 • Det er ikkje lov å ha med medbrakt alkohol i Lensmannsløa (posefest).

Dyr

 • Det er ikkje lov å ha dyr i lokala.

Brann

 • Du skal setja deg inn i branninstruksane som er slått opp i lokalet.
 • Rømningsvegane må ikkje sperrast
 • Viss brannalarmen går ved ein feil, og det ikkje blir avblese (ring 110), må du betala for utrykking.

Vinterstengt løe (2. etasje)

 • Løa er uisolert og kald vinterstid. Den er derfor stengt for bryllup og selskap frå 1. oktober til 1. april. Løestova nede er open heile året.

Støy

 • Hugs at Lensmannsløa ligg midt i eit stille nabolag. Vis omsyn til naboane, og demp lyden etter klokka 24:00. Dersom du skal spela høg musikk, skal naboane varslast.

Rydding og vasking

 • Leigetakar er ansvarleg for rydding, reingjering og tømming av søppel etter bruk.
 • Vask av golv og toalett er inkludert i prisen, men golvet skal moppast der det har vore sølt. Dersom dette ikkje blir gjort skikkeleg, fakturerer me eit tilleggsgebyr.
 • Vaskeutstyr finn du i kottet bak kjøkken.
 • Gjer reint stolar, bord, kjøkkenbenk, og det som er brukt på kjøkkenet.
 • Rydd borda på plass etter bruk. Stabla maks seks stolar i høgden.

Søppel

 • Hugs at uteområdet er midt i ein barnehage. Ikkje la sneiper og søppel ligga att. Alt avfall skal leggast i søppeldunkar i søppelskuret, merka med «Lensmannsløa». Nøkkel finn du på kjøkkenet.
 • Ved fulle dunkar er du ansvarleg for å ta med deg avfallet.

Uhell og skadar

 • Leigetakar er ansvarleg for skade på utstyr og lokale, og må erstatta eventuelle tap.
 • Ta kontakt med servicetorget på 51 79 30 00 om noko blir øydelagt. Meir informasjon i ein raud perm på kjøkkenet finn du informasjon om bruk av varmepumpe, låsing og anna. Hugs å sjekka at alle dører er låste og vindauge er lukka før du forlet lokalet.