Vigrestad skule

Skulen er ein småskule med fire klassesteg.

Kvart klassesteg har ca 35-58 elevar. Desse utgjer ein klasse, men er inndelt i tre og fire kontaktlærargrupper. I det daglege vert dei organiserte etter behov.

Første og tredje klasse er i det sørlege bygget. Andre og fjerde klasse er bygget mot nord. Personalet i kvart bygg dannar eit arbeidslag. Skulen har ein lagleiar og kvart trinn har eigen teamleiar.

Vinter - steinrøysa 1

 

Skuleveka og skuledagen
Første og andre klasse har 24 undervisningstimar i veka, tredje og fjerde klasse har 27 timar.
Første og andre klasse har fri onsdag.
Tredje og fjerde klasse sluttar 11.05 på onsdagen.
Skuledagen er elles frå kl.8.30-kl. 14.10

Skulen låser opp for elevane 20 minutt før skulestart kl 08.10.

SKULEMÅLTIDET

Elevane har matpause klokka 11.30 – 11.50. Dei kan få lenger tid til å eta dersom det trengst. Læraren er i klasserommet medan elevane et. Ein legg vekt på å skapa god bordskikk og hyggeleg bordfellesskap. Kan gjerne ha høgtlesing. Bordvers vert brukt.

Elevane får kjøpa mjølk og frukt på skulen. Viser til eige påmeldingsskjema.

Samarbeid

Login for redigering