Viktig melding

Lukk meldinga

Innmarksbeite og godkjenning av spredeareal

Innmarksbeite er jordbruksareal som kan nyttes til beite, men som ikkje kan høstes maskinelt. Alt nytt innmarksbeiteareal skal godkjennes av kommunen før du kan få arealtilskudd til det.
 
  

Sjekk hva som er godkjent som spredeareal 
Sjekk dette kartet for å se hva som ligger inne som godkjent spredeareal.
Du kan bytte bakgrunn til "Norge i bilder". 

For at eit beite skal kunna få tilskudd, skal arealet ha et tydelig kulturpreg. Dette innebærer at arealet skal ha grasrik vegetasjon med minst 50% kulturgras og beitetålande urter. Det skal være rydda for kratt og hogstavfall slik at arealet er godt tilgjengeleg for beitedyr. 

Innmarksbeite kan godkjennes som spredeareal, dersom forholdene ligger til rette for det. Det er kommunen som godkjenner spredeareal.

Krav til godkjenning er at det er kjøreveier eller mulighet for spredning med gjødselskanon. Arealer nær bekk, myrområder eller annet vann vil ikke bli godkjent. Arealer som er verna etter Naturmangfoldslova vil heller ikke bli godkjent.

Søke om godkjenning av beite for husdyrgjødsel 

Du kan søke om godkjenning ved å sende inn søknad med kart til kommunen. Søknadsskjema finner du her. Se under aktuelt.

Mer om gjødsling 

Arealet skal være godkjent for spredning. Er det noen som kjører for deg, bør de få et kart som tydelig viser hvor de kan kjøre på gjødsel. Selv om et areal er tegnet inn som godkjent, så kan det være områder innenfor, f.eks et vassrikt område eller en grøft som ikke kan gjødsles. Dette gjelder spesielt eldre godkjenninger, der slike områder ble trekt fra i utrekninga men ble ikke spesifisert i kartet.

Følgende regler gjelder uansett godkjenning:

  • Det skal ikke gjødsles på 5 m fra hver side av bekk eller åpen grøft på beite
  • Det skal være 5 m til kant av veggrøft langs offentlig og privat veg
  • Det skal være 5 m fra kant av vassig og udrenert myr ol.
  • Det være 15 m til vannkant på vatn ved normal vannstand.

Husk å gi god informasjon videre dersom det er andre som kjører på gjødsel. Det er du som bestiller som har ansvaret.

Følg med på været. Store nedbørsmengder er en risikofaktor når det gjelder avrenning til vassdrag Det er tapt næring i tillegg til at det ikke er bra for vassdraget. Litt regn etter spredning på litt opptørka er bra.

Mengde utkjørt gjødsel må være i forhold til godkjent spredeareal – ikke bruttoareal.

Kontakt

Else Brit Helland Mæland
Spesialkonsulent, landbruk
Mobil: 48139381