Viktig melding

Lukk meldinga

God sommar☀️

Barnehagevedtekter

13 Teieplikt og meldeplikt

For folkevalgte, administrasjon og ansatte i barnehagene, gjeld reglane om taushetsplikt i Forvaltningslova §§ 13 og 13f.

Alle tilsette i barnehagane har opplysningsplikt til barnevernet jf. Barnehagelova § 46

Alle som arbeider i barnehage skal melda frå dersom dei får mistanke eller kjennskap til at eit barn ikkje har eit trygt og godt barnehagemiljø jf. Barnehagelova § 42