Viktig melding

Lukk meldinga

Tilskot til drenering av jordbruksareal

Korleis søka

 Du søker på grøftetilskot i www.altinn.no. 

 • Velg landbruksforetaket ditt som Aktør, eller eventuelt deg selv som privatperson, dersom du søker som privatperson. 
 • Søk opp og velg skjemaet Tilskudd til drenering i landbruket. Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg. (Kart er obligatorisk). 
 • Gardskart.no har gode funksjonar for å lage og laste ned kart. 
   

Tilskotet til grøfter utgjer inntil kr 2.500 per dekar eller kr 38 per løpemeter ved mindre grøftearbeid. Tilskot til grøftearbeid med totalkostnadar på under kr 3.000 vert ikkje utbetalt.

Vilkår for utbetaling av grøftetilskot: 

 • Arealet må tidlegare ha vore grøfta. Tilskotet gjeld restaurering av eksisternade grøfter.
 •  Arbeidet må ikkje vere igangsett før søknaden er sendt inn. 
 • Det må leveras inn søknad og ligga føre ein godkjent grøfteplan før arbeidet vert sett i gang.
 • Kommunen betalar ut tilskotet etter at søkjar har dokumentert at tiltaket er gjennomført og det ligg føre eit grøftekart.
 • Søkjar må ta kontakt med kommunen mens arbeidet pågår eller umiddelbart etterpå.
 • Tiltaket må gjennomførast innan tre år frå søknaden vart innvilga.
   

God drenering gjev grunnlag for å få gode avlingar med god kvalitet. Det er også eit viktig ledd i å tilpassa jordbruket til eit endra klima med meir nedbør. God drenering reduserer faren for tap av plantenæring og erosjon frå jordbruksareal, og bidreg på den måten til god vasskvalitet og eit godt vassmiljø. Godt drenert jord slepp ut mindre lystgass enn vassmetta jord.

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret ved Alf Henning for hjelp til å lage grøftekart, eller har spørsmål til søknaden.

Korleis søka

 Du søker på grøftetilskot i www.altinn.no. 

 • Velg landbruksforetaket ditt som Aktør, eller eventuelt deg selv som privatperson, dersom du søker som privatperson. 
 • Søk opp og velg skjemaet Tilskudd til drenering i landbruket. Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg. (Kart er obligatorisk). 
 • Gardskart.no har gode funksjonar for å lage og laste ned kart. 
   

Tilskotet til grøfter utgjer inntil kr 2.500 per dekar eller kr 38 per løpemeter ved mindre grøftearbeid. Tilskot til grøftearbeid med totalkostnadar på under kr 3.000 vert ikkje utbetalt.

Vilkår for utbetaling av grøftetilskot: 

 • Arealet må tidlegare ha vore grøfta. Tilskotet gjeld restaurering av eksisternade grøfter.
 •  Arbeidet må ikkje vere igangsett før søknaden er sendt inn. 
 • Det må leveras inn søknad og ligga føre ein godkjent grøfteplan før arbeidet vert sett i gang.
 • Kommunen betalar ut tilskotet etter at søkjar har dokumentert at tiltaket er gjennomført og det ligg føre eit grøftekart.
 • Søkjar må ta kontakt med kommunen mens arbeidet pågår eller umiddelbart etterpå.
 • Tiltaket må gjennomførast innan tre år frå søknaden vart innvilga.
   

God drenering gjev grunnlag for å få gode avlingar med god kvalitet. Det er også eit viktig ledd i å tilpassa jordbruket til eit endra klima med meir nedbør. God drenering reduserer faren for tap av plantenæring og erosjon frå jordbruksareal, og bidreg på den måten til god vasskvalitet og eit godt vassmiljø. Godt drenert jord slepp ut mindre lystgass enn vassmetta jord.

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret ved Alf Henning for hjelp til å lage grøftekart, eller har spørsmål til søknaden.

Kontakt

Alf Henning Haukeland
Spesialkonsulent, landbruk
Mobil: 99214824