Korleis skal Vigrestad sentrum sjå ut i framtida?

Vigrestad sentrum - Klikk for stort bilete Hå kommune Kom med innspel innan 6. mars.

Arbeidet med kommunedelplan for Vigrestad sentrum startar opp i januar 2022. Sentrumsplanen skal legga rammer og mål for den fysiske utviklinga av Vigrestad sentrum som lokalsentrum i åra framover.

Korleis skal Vigrestad sentrum sjå ut?

No er det Vigrestad sin tur til å få sin eigen sentrumsplan. Hå kommune har starta arbeidet med kommunedelplan for Vigrestad sentrum, og legg no ut eit forslag til program for planarbeidet på høyring. Me vil gjerne ha dine innspel på dette.

Planarbeidet

Me vil publisera meir informasjon om planarbeidet på denne sida undervegs i prosessen. Under finn du forslaget vårt til program for planarbeidet. Dette kan du òg få på servicetorget på rådhuset. Planprogrammet seier korleis me vil laga kommunedelplanen, peiker på viktige problemstillingar som til dømes trafikkløysningar og kva funksjonar som skal vera i sentrum. Vidare seier det korleis innbyggarar og andre interessentar kan delta i arbeidet.

Les forslag til planprogram

Kom med innspel innan 6. mars

No kan du koma med dine innspel om korleis planarbeidet skal føregå, og kva tema me skal behandla i planprosessen. Innspel og merknadar sender du innan 6. mars 2022 til vigrestadsentrum@ha.kommune.no, eller merkar dei «Vigrestad sentrum» og sender dei til: Hå kommune, Rådhusgata 8, 4368 Varhaug.

Kva skjer vidare?

Etter høyringa vil ein endeleg versjon verta vedteken av kommuneplanutvalet, og arbeidet med sjølve sentrumsplanen begynna. Undervegs i arbeidet med planen vil me invitera alle interesserte til å bidra i utviklinga av Vigrestad sentrum. Sentrumsplanen for Vigrestad sentrum er planlagd å vera endeleg vedteken i løpet av 2024.

Har du spørsmål kan du kontakta Hå kommune på telefon 51 79 30 00.

Kontakt

Tor-Eivind Eie Fagereng
Tor-Eivind Eie Fagereng
Kommuneplanlegger
Mobil: 921 69 030
Einar Serigstad
Kommuneplanlegger
Mobil: 992 14 825
Ole Vikse
Ole Vikse
Plansjef
Mobil: 465 04 063