Viktig melding

Lukk meldinga

Korleis skal Vigrestad sentrum sjå ut i framtida?

Vigrestad sentrum - Klikk for stort bilete Hå kommune

Arbeidet med ein sentrumsplan for Vigrestad er i gang. Sentrumsplanen skal legga rammer og mål for den fysiske utviklinga av Vigrestad sentrum som lokalsentrum i åra framover.

Kommunedelplan for Vigrestad sentrum

Det vedtekne planprogrammet for Kommunedelplan for Vigrestad sentrum legg føringar for planarbeidet. Det syner korleis me vil laga planen og peiker på viktige tema som må greiast ut i planarbeidet, til dømes trafikkløysingar og kva funksjonar som skal vera i sentrum. Vidare seier det korleis innbyggarar og andre interessentar kan delta i arbeidet.

Les planprogrammet her

Mellombelse retningslinjer

Det er vedteke eigne mellombelse retningslinjer for alle byggje- og reguleringssaker innanfor planområdet for kommunedelplan for Vigrestad sentrum. Alle byggje- og reguleringssaker som vert fremja før planen blir endeleg vedteken, skal leggjast fram til politisk behandling av utval for tekniske saker og næring. Klikk her for å sjå retningslinjene.

Planarbeidet

Etter kvart som arbeidet med planen går framover vil me publisera oppdatert informasjon på denne sida. Har du innspel til planarbeidet? Send ein e-post til vigrestadsentrum@ha.kommune.no, eller skriv til Hå kommune, Rådhusgata 8, 4368 Varhaug, merk: «Vigrestad sentrum».

Har du spørsmål kan du kontakta Hå kommune på telefon 51 79 30 00.

Kontakt

Tor-Eivind Eie Fagereng
Tor-Eivind Eie Fagereng
Kommuneplanleggar
Mobil: 92169030
Einar Serigstad
Einar Serigstad
Kommuneplanleggar
Mobil: 99214825
Ole Vikse
Ole Vikse
Plansjef
Mobil: 46504063