Viktig melding

Lukk meldinga

Kvassheimsåna

Habitatsforhold i  Kvassheimsåna er kartlagt.

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Hå kommune kartlagt elvehabitat i den anadrome(fiskeførende) delen av Kvassheimsåna våren 2020 og utført ungfiskundersøkelser i elven høsten 2020. Flaskehalser for produksjon av ungfisk ble vurdert, og vandringshindre og fysiske inngrep ble beskrevet, kategorisert og kartfestet. Det ble foreslått tiltak i prioritert rekkefølge for hovedelven og sidebekkene samlet. Formålet med tiltakene er å øke produksjonen av anadrom laksefisk

Det er også gjort bunndyrsundersøkelser og elvemuslingsundersøkelser i forbindelse med utslipp.