Viktig melding

Lukk meldinga

Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal motivere aktive bønder til frivillig innsats for å ta vare på kulturlandskapet og biologisk mangfald, samt hindre ureining. 

Formålet med SMIL-midla er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet til jordbruket, og redusera forureininga frå jordbruket, utover det som er forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Å redusere forureininga har høg prioritet. 

Prosjekta og tiltaka skal prioriterast ut frå lokale målsettinar og strategiar.

Her kan du sjå gjeldande SMIL-strategi for Hå kommune (PDF, 490 kB)

SMIL-ordninga er fastsett i forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Det skal søkes digitalt på denne ordningen. Gå til www.altinn.no og logg på med BankID eller lignende. Velg landbruksforetaket ditt som Aktør, eller eventuelt deg selv som privatperson, dersom du søker som privatperson.
Søk opp og velg skjemaet Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).
Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg. (Kart er obligatorisk).
Husk å føre opp arbeidstimer i en Timeliste (PDF, 168 kB). Timelisten må lastes opp og sendes inn sammen med utbetalingsanmodningen når tiltaket er gjennomført. 

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret først for å avklare muligheter eller hvis du trenger hjelp til noe.

Kontakt

Karin Hansen Nærland
Landbruks- og miljørådgivar
Mobil: 95978069