Viktig melding

Lukk meldinga

Hukommelsesteamet

 • Kan lytta til deg og din familie
 • Kan kartlegga og greia ut saman med fastlege
 • Kan gje råd og rettleiing
 • Kan finna praktiske løysningar i kvardagen
 • Kan informera om tenester og tilbod

 

Demenskoordinator skal fungera som eit bindeledd mellom personar med demens og deira pårørande.

Hukommelsesteamet er eit tverrfagleg team som består av demenskoordinator, demenskontaktar i heimetenesta, fastlege og andre yrkesgrupper. Hukommelsesteamet hjelper med kartlegging og å greia ut demens i heimen.

Samtalegrupper er eit tilbod om støtte og møta andre i same situasjon.

Brukar- og pårørandeskule blir arrangert årleg med fokus på å gje informasjon og rettleiing om sjukdommen, og møta andre i same situasjon.

 

Korleis komma i kontakt?

 • Ta kontakt med fastlegen din for å få tilvising til hukommelsesteamet
 • Heimesjukepleien kan og hjelpa deg vidare

 

Tegn på demens:

 • Gjentar seg sjølve
 • Ikkje orientert for tid og stad
 • Forandringar i humøret
 • Språkproblem
 • Problem med å kjenna igjen folk

 

Oppfølging etter demensdiagnose:

 • Eigen kontaktperson
 • Oppfølging
 • Avlasting av pårørande
 • Styrkje deg og dine pårørande sine evner til å meistra situasjonen

 

Meir informasjon på telefon 48 27 50 47.

Besøksadresse: Klokkarhagen sjukeheim, Klokkartunet 51, Varhaug