Varhaug sentrum - ein møteplass for alle

Framtidsbilete Varhaug - Klikk for stort bileteSentrumsplanen for Varhaug er snart ferdig. Kommunedelplanen er planlagt eigengodkjent av kommunestyret 7. oktober 2021.

Hovudgrepet i kommunedelplanen er å utvikla ein heilskapleg struktur med ei klar og funksjonell avgrensing av kva som er sentrum. Sentrumsavgrensinga skal styrka byrom og møteplassar som bind saman rådhuset og butikksentera. Nye bygg skal ha småskalapreg som tek i vare identiteten til tettstaden Varhaug. Det skal etablerast ein gjennomgåande grøntstruktur som bind sentrum saman, og det vert lagt til rette for ein ny breiare og lysare undergang ved Rådhusgata. Det vert lagt opp til å skapa tryggleik og opplevingar for gåande og syklande.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til planforslaget kan du kontakta Hå kommune på telefon 51 79 30 00.