Viktig melding

Lukk meldinga

Fradeling av gårdstun

Skal du selge landbruksjorda og ønsker å beholde boligene må du søke om opprettelse av eiendom for boligen/boligene.

Prosessen

Steg 1 er å få tillatelse etter plan- og bygningsloven og jordloven, samt dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse punkt 1.5.1. Dette behandles hos byggesaksavdelingen.

Steg 2 følges opp av kart- og oppmålingsavdelingen.

Informasjon om steg 2 hos Kart og oppmåling

Etter at de nye eiendommene har blitt tinglyst og opprettet, kan ny eier av landbruksjorden søke om konsesjon og få den behandlet av landbrukskontoret.

Retningslinjer

I møte den 28.01.2021 vedtok Utval for tekniske saker og næring med saksnr. UTN-010/21 prinsipper for fradeling av landbrukseiendom. Se vedtaket

Retningslinjene kan også sees i kommunedelplan landbruk 2021-2033.

Se Landbruksplanen, side 60

Søknad etter plan- og bygningsloven og jordloven, søknad om dispensasjon

Skjema for utfylling av søknad etter plan- og bygningsloven

Hva som må fylles ut i skjemaet (PDF, 241 kB)

Det foreligger ikke standard skjema for søknad etter jordloven eller for dispensasjonssøknad. Søknaden skrives i brevform eller i e-post, og det må oppgis følgende om hva det søkes om:

  • Søknad om fradeling av eiendom etter jordloven § 12.
  • Søknad om fradeling av eiendom etter plan- og bygningsloven § 20-4.
  • Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse punkt 1.5.1 i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.

I brevet/e-posten må det opplyses at dette søkes om i forbindelse med bruksrasjonalisering, om hvem som skal kjøpe landbruksjorden, hva som skal skje med driftsbygninger og ca. størrelse på boligtomtene.

Oversikt over bygninger på gårdstunet legges med søknaden. Bygningsskjema (PDF, 71 kB)

Behov for eventuelt veirett og rett til plassering av stikkledninger for vann og avløp på annens grunn, bør nevnes hvordan det er tenkt skal løses. Godkjennes fradeling av boligtomt(er) blir det stilt vilkår at alle boligene har hver sitt sanitærabonnement hvis gårdstunet er fra før av tilknyttet kommunalt vann- og avløpsledninger.

Situasjonsplan

På situasjonsplanen tegner du inn hvordan du ønsker boligtomtene. Situasjonsplanen leveres til kommunen sammen med søknad. Bestill kartutsnitt

Nabovarsling

Søknadene må nabovarsles. Bestill naboliste 

Informasjon, digital løsning og "papirskjema" for nabovarsling

Innlevering

Vi anbefaler å sende inn søknaden via eDialog
Alternativt kan du kan sende søknaden til kommunen på e-post til teknisk@ha.kommune.no

Dokumentene legges ved som separate PDF-filer.

Søknaden kan også sendes, via posten, eller leveres direkte til servicetorget på rådhuset.