Viktig melding

Lukk meldinga

Vanlege spørsmål

Nedgravd oljetank, kva skal eg gjera?

Bruk av fossil fyringsolje til oppvarming i bustader blir forbode i 2020. 

 

Hå brannvesen er ansvarleg myndigheit for akutt, lokal forureining. Det er viktig at me har eit oppdatert register over oljetankar for å ha ein god oversikt over forureiningsrisiko og potensielle kjelder til forureining. Me ber om at skjemaet blir fylt ut og returnert, gjerne som e-post. Dette gjeld sjølv om tanken er fjerna.

 

Me vil også minna om at tankeigar er ansvarleg for at tanken er i god stand slik at det ikkje oppstår lekkasje. Nedgravne tankar i stål rustar både frå inn- og utsida, og ifølge Veritas har slike tankar ei levetid på 25-30 år. Dei fleste oljetankane i regionen er eldre enn dette, og bør sanerast eller fjernast for å hindra lekkasje som kan føra til kostbare skadar på miljø og eigedom. Om det ikkje er gjort dei siste åra, bør tankens tilstand kontrollerast. Det vert kravd fagleg ekspertise for å kunne gjennomføra kontroll og eventuell fjerning/sanering av oljetanken. På www.oljefri.no finn ein oversikt over kvalifiserte tilbydarar av slike tenester.

Er det tillatt med bråtebrann?

Det er ikkje tillat å brenna avfall i opne tønner, småomnar eller opne bål då dette kan føra til brannspreiing, forureining, helseproblem eller vera til sjenanse for andre.

 

Dersom heilt spesielle forhold skulle gjera det nødvendig med bråtebrenning, må ein på førehand innhente tillating frå brannsjefen.

Kan eg lagra brannfarlege væsker og gassar?

Oppbevaring og lagring av brannfarlege væsker og gassar utover visse mengder skal meldast til brannvesenet.

 

Oppbevaring av større mengder krev lagringsløyve. Opplysningar om angjevne mengder for midlertidig lagringsløyve kan ein få ved å kontakta brannvesenet. 

 

Les meir om handtering av farlege stoff