Viktig melding

Lukk meldinga

Tiltaksplan for Varhaugselvene

Tilstanden i Varhaugselvene er kartlagt. I kartleggingen så en på ulike variabler. Tilstand for fisk og elvemusling, fysisk utforming, vannkjemi blir brukt for å si noe om den økologiske tilstanden. Rapporten beskriver også de ulike ytre påvirkninger som følge av avløp, bebyggelse og veier.
Videre går den gjennom mulige tiltak og en vurdering av tiltakene i forhold til å oppnå en tilfredsstillende kvalitet. Det har vært nedsatt en referansegruppe som også har gitt innspill underveis under utarbeidelsen. Rapporten vil danne grunnlag for å gå videre med tiltak som kan få opp den økologiske kvaliteten og redusere faren for flom.  Rapporten ligger som en lenke.

Det er utarbeidet tiltaksplan som er vedtatt politisk i februar 2023. Den bygger på kartlegginga, men det er tatt ut en del av forslagene til administrative tiltak. De fysiske tiltak ligger fortsatt som forslag, men her er det den enkelte grunneier som bestemmer hvor mye som skal gjennomføres.

Etter et gjødselutslipp til Brattlandsåna våren 23 ble det gjennomført en fiskeundersøkelse for å finne ut hvor stor skade det hadde forvoldt. Rapporten kan leses her.