Viktig melding

Lukk meldinga

Koordinerande eining

Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering i Hå kommune skal bidra til at dei med behov for langvarige og koordinerte tenester over lang tid skal erfara at tenestene er samordna og koordinerte.

Trykk her for søknadsskjema

Koordinerande eining skal sikra eit heilskapleg tilbod til personar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, på kommunalt nivå, i samsvar med den enkelte sitt behov. Koordinerande eining har og eit ansvar for å sikra at personar med langvarige behov for koordinerte opplever ein samanhengande behandlingskjede. Koordinerte tenester betyr at ein person har to eller fleire kommunale helsetenester som ein treng å koordinera. 

Eininga har eit overordna ansvar for arbeidet med individuell plan, koordinator og ansvarsgrupper.

Koordinator

Kommunen skal tilby ein koordinator om du har behov for langvarige og koordinerte tenestar. Du har rett på koordinator sjølv om du ikkje ynskjer ein individuell plan. Koordinatoren i kommunen skal vera ein fast kontaktperson og sikra samordning for alle tenestene du mottar.

Ansvarsgruppe

Du kan søkja om å få oppretta ei ansvarsgruppa viss du har langvarige og koordinerte tenester. I ansvarsgruppa deltek som regel koordinator, fagpersonar og du sjølv.

Individuell plan

Har du behov for langvarige og koordinerte tenester har du rett til individuell plan. Individuell plan skal sikra din innflytelse og medverknad, og det skal leggjast til rette for di deltaking i arbeidet med planen.

I Hå kommune er det representantar frå pleie og omsorg, eining for funksjonshemma, psykisk helse og rusvern, legeteneste, fysioterapi- og ergoterapitenesta som utgjer koordinerande eining. Andre instansar og samarbeidspartar blir innkalla ved behov.

Koordinerande eining har faste møter. 

Kontakt

Linn Skjold Økland
Leder
Mobil: 99398645