Viktig melding

Lukk meldinga

Tilskot til tiltak for funksjonshemma

Opplysningar om tilskotsordninga.

Søknadsfrist

Søknad med utgreiing om tiltaket og kostnadsoverslag må liggje føre seinast 3 veker før tiltaket vert sett i gang. (Ikkje eige søknadsskjema.)

Mål

Legge til rette for at funksjonshemma i størst mogleg grad skal få ta del i kultur- og fritidslivet i kommunen.

Vilkår

Tilskotet skal nyttast til å dekkje eventuelle meirutgifter i samband med integrering. Det kan også gis tilskot til eigne tiltak for funksjonshemma. Storleik: Ut frå kostnadsoverslag / budsjett vert det vurdert kor stort tilskotet kan vere

Søknad sendes til:

Kulturtorget, Torlandsvegen 14, 4365 Nærbø

E-post: post.kulturtorget@ha.kommune.no