Viktig melding

Lukk meldinga

Sosiale tenester - NAV Hå

Her finn du informasjon om NAV i Hå 

På nettsidene til NAV finn du mellom anna informasjon om opningstid, adresse og telefonnummer.

Om du ikkje har pengar til heilt naudsynte utgifter kan du ha rett på økonomisk sosialhjelp:

Her finn du informasjon om økonomisk sosialhjelp

Om du opplever at økonomien ikkje strekk til, eller har problem med å betala rekningar eller handtera gjelda di, kan du søka om økonomisk rådgjeving:

Her finn du informasjon om økonomisk rådgjeving

Ved omfattande gjeldsutfordringar der du varig er ute av stand til å handtera gjelda, kan du få bistand av kommunens økonomiske rådgjevar John Josdal. Før du tek kontakt må du ha eit vedtak om økonomisk rådgjeving frå NAV Hå.

Om du ikkje har ein stad å sove eller opphalda deg det neste døgnet, kan du få eit mellombels butilbud:

Her finn du informasjon om mellombels butilbod