Kunngjeringar og høyringar
Publisert 24.09.2021

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir detaljregulering for fv.44 Kinnarvåg, med plan-ID:1196, lagd ut til høyring og offentleg ettersyn etter fyrste gongs handsaming i utval for tekniske saker og næring, sak: 091/21

Planområdet omfattar området som er vist på kartutsnittet. Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for kurveutretting av fylkesvegstrekning (Fv.44) og opparbeiding av langsgåande gang- og sykkelveg sør for Sirevåg.

Publisert 20.09.2021

Kommunestyret (KS) fastsatte planprogram for områdeplan for Grødaland næringsområde (plan-ID 202105) i møte 02.09.2021, sak 50/21. Jf. plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-9 og 14-2 og forskrift om konsekvensutredninger §§ 5, 6 og 8. Planarbeidet pågår parallelt med områdeplan for Kviamarka næringsområde og områdeplanene har flere felles vurderinger og utredninger.

Publisert 20.09.2021

Kommunestyret (KS) fastsatte planprogram for områdeplan for Kviamarka næringsområde (plan-ID 202104) i møte 02.09.2021, sak 49/21. Jf. plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-9 og 14-2 og forskrift om konsekvensutredninger §§ 5, 6 og 8. Planarbeidet pågår parallelt med områdeplan for Grødaland næringsområde og områdeplanene har flere felles vurderinger og utredninger.

Publisert 17.09.2021

Hå kommune varsler om oppstart av planendring for Moivika hyttefelt (planID 1047) jf. Plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-3 og 12-8. Varslet planområde vises på bildet nedenfor (figur 1) som eksisterende reguleringsplan og er på ca. 166,8 dekar. Selve reguleringsendringen vil hovedsakelig foregå i området farget i grått som utgjør en størrelse på ca. 70 dekar.

 Figur 1: Planavgrensning 

 

Publisert 17.09.2021

Hå kommunestyre vedtok plan 1170 - Detaljregulering for nordvestre del av Kvermestien og Auren, Brusand  i møte 02.09.2021. 

Formålet med den vedtatte detaljreguleringen er å utbedre dagens vegsituasjon for gatene Kvermestien og Auren på Brusand slik at trafikksituasjonen i planområdet blir i henhold til Statens vegvesens anbefalinger. 

  

 

Publisert 15.09.2021

Det er foreslått å gjøre endringer i Hå kommunes forskrift om vann- og avløpsutgifter.

Publisert 25.08.2021

Utval for tekniske saker og næring i møte 19.08.2021, sak 078/21, vedteke å fastsetje planprogram som grunnlag for områdereguleringsplan for Tjemslandsmarka industriområde, jf. plan- og bygningslova §§ 4-1, 12-9 og § 14-2 og forskrift om konsekvensutgreiingar §§ 5 og 8.

 

Publisert 02.07.2021
Illustrasjonsbilde av eldreomsorg

Kommunestyret i Hå vedtok 17. juni 2021 å legge forslag til planprogram for kommunedelplan kvalitetsplan for omsorg på høring. Høringsfrist: 20.oktober 2021.

Publisert 29.06.2021

Kommunestyret vedtok i møte 17.06.2021 sak 044/21 å godkjenne reguleringsendringa.
KS- 044/21 Vedtak:
Endring B av Områdereguleringsplan 1107 Område ved Varhaug skule, med tilhørende
reguleringsbestemmelser (revisjon B, datert 26.05.21) vedtas.

Publisert 29.06.2021

Formannskapet i Hå kommune vedtok den 15.06.2021 å legge følgende utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn:

  • Utbyggingsavtale om opparbeidelse og utbygging av deler av Reiestadmarka på Varhaug. Utbygger vil være Reiestadmarka Utvikling AS.