Kunngjeringar og høyringar
Publisert 23.09.2022

Kommunestyret vedtok i møte 16.06.2022 sak 062/22 å godkjenne detaljreguleringsplanen.

KS- 062/22 Vedtak:
1. PlanID 1190 med tilhøyrande reguleringsbestemmelser, vedtas med heimel i plan og bygningslova §12-12.
2. Del av PlanID 1017 Nærbø sentrum nord vedteken 15.11.2001 som blir berørt av ny Detaljregulering PlanID 1190, inkludert alle seinere planendringar, delplaner og tilhøyrande bestemmelser, oppheves.

Publisert 23.09.2022

Kunngjøring av vedtatt planendring- Reguleringsbestemmelser for reguleringsplan for Nærbø sentrum øst, Nærbø – plan-ID 1119-996C - i tråd med plan- og bygningsloven § 12-12 og 12-14.

Publisert 23.09.2022

Hå kommune godkjenner endring av Reguleringsbestemmelser for Varhaug sør, Varhaug – plan-ID 1119-1004A i tråd med plan- og bygningsloven § 12-12 og 12-14. 979B
 

Publisert 23.09.2022

Tuen Hytteutvikling AS søker om å endre gjeldende reguleringsplan plan-ID 1183 som gjelder for bolig- og fritidseiendommer på Vatnamotholmane og Tuen. Tuen Hytteutvikling AS ønsker å endre § 3.5 og § 4.7 i reguleringsbestemmelse for å kunne tillate integrerte solceller på tak og å kunne opparbeide lekeplass f_BLK1 som aktivitetsflate.

Publisert 19.09.2022

Kommunestyret vedtok i møte 08.09.2022, sak 061/22 å godkjenne plan 1180 - Njølstad.

Publisert 26.08.2022

Hå kommune godkjenner endring av reguleringsplan for områdene begrenset av Dysjalandsvegen, (f.v.153) Toppavegen, jernbanen og Bratlandsåna, Varhaug Plan-ID 1119-979B i tråd med plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Publisert 26.08.2022

Hå kommune godkjenner endring av Detaljreguleringsplan for Motlandsenga, Nærbø – plan-ID 1119-1106B i tråd med plan- og bygningsloven §§  12-12 og 12-14.

Publisert 26.08.2022

Hå kommune arbeider med ny kommuneplan. Du kan vera med og påverka korleis Hå-samfunnet skal verta i framtida.  

Publisert 26.08.2022

Hå kommune godkjenner endring av Reguleringsplan for Dalabekk II, Nærbø – plan-ID 1119-990C i tråd med plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Publisert 23.06.2022
Vigrestad sentrum

I møtet 16. juni vedtok kommunestyret å fastsetta planprogrammet for kommunedelplan for Vigrestad sentrum. Det vedtekne planprogrammet legg føringar for planarbeidet fram til planlagd vedtak av sentrumsplanen i 2024.