Kunngjeringar og høyringar
Publisert 01.07.2022

Kommunestyret vedtok i møte 16.06.2022 sak 043/22 å godkjenne reguleringsendringa.

 

Publisert 28.06.2022

Utval for tekniske saker og næring (UTN) fastsatte planprogram for detaljregulering for Krusemarka øst (plan-ID 202109) i møte 23.06.2022, sak 060/22 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9 jf. § 4-1. 

Publisert 23.06.2022

Kommunedirektøren godkjenner forenkla endring av detaljreguleringsplan for Vatnamotholmane og Tuen, planID:1183C, etter plan- og bygningslova § 12-14 anna ledd

Publisert 23.06.2022
Vigrestad sentrum

I møtet 16. juni vedtok kommunestyret å fastsetta planprogrammet for kommunedelplan for Vigrestad sentrum. Det vedtekne planprogrammet legg føringar for planarbeidet fram til planlagd vedtak av sentrumsplanen i 2024.

Publisert 20.06.2022

Utval for tekniske saker og næring (UTN) fastsatte planprogram for detaljregulering for Halvmånen, Nærbø brannstasjon (plan-ID 202102) i møte 02.06.2022, sak 049/22 (https://www.ha.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022013491&scripturi=/innsyn.aspx&Mid1=60&) med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-9 jf. §4-1.  

Publisert 07.06.2022

Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette melding iht. plan- og bygningslovens § 12-8, om at følgende reguleringsplanarbeid er satt i gang: 

Planområdet er på ca. 7,5 daa og omfatter delvis eller helt eiendommene gnr/bnr 54/79, 54/19, 54/160, 54/66, 42/138, 42/158, 42/123 42/242 og 42/161. Planavgrensning som vist på kartutsnitt under. Mindre justeringer og avgrensninger av plangrensen kan forekomme i løpet av planarbeidet.

 

Publisert 07.06.2022

Utvalg for tekniske saker og næring vedtok i møte 07.04.2022, å legge forslag til detaljreguleringsplan 202001, omkjøringsveg Vigrestad ut til offentlig ettersyn, iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-10.


 

Publisert 20.05.2022

Hå kommune godkjenner endring av områdereguleringsplan for område ved Varhaug skole – plan-ID 1119-1107C i tråd med plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Publisert 20.05.2022

Hå kommune, på vegne av SI. Bygg AS som bistår hjemmelshavere til gnr. 86 bnr. 4 og 5, informerer om oppstart og høring av planprogram for 202115 – Detaljregulering for Hytteområdet Holmane nord for fv.44, jf. plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-3, 12-8 og 12-9. Planområdet er på ca. 230 dekar og er illustrert i kartutsnittet nedenfor. Planavgrensningen utgjør nordlig del av eksisterende reguleringsplan for Hytteområdet Holmane del av gnr. 86 bnr. 4 og 5, planID 948. Frist for å komme med innspill til planen er 04.07.2022.

Publisert 28.04.2022

Utval for tekniske saker og næring vedtok i møte 7. april 2022, sak 031/22, å fastsette planprogram for detaljregulering for indre vågen i Sirevåg, plan-ID 202111, jf. plan- og bygningsloven §§ 4-1, 12-9 og 14-2 og forskrift om konsekvensutredninger  §§ 5 og 8.