Kunngjeringar og høyringar
Publisert 02.02.2023

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 vedtar Kommunedirektøren forslag til mindre endring av plan 1039 Industriområde Stokkelandsmarka nord.

Publisert 02.02.2023

I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-14 varsles endring av plankart og bestemmelser i plan 1101 del av Ogna sentrum. Reguleringsendringen gjelder eiendommene gnr./bnr. 95/104 og 95/511, samt en liten del av 95/127. Tomt der bensinstasjon/bibliotek var lokalisert tidligere.

Publisert 27.01.2023

Utvalg for tekniske saker og næring vedtok i møte 26.01 sak 014/23 å legge Planendring for detaljregulering for Rosk felt U og V ut på høring og offentlig ettersyn medhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Publisert 26.01.2023

Endring av rundkjøring i  Detaljregulering for Varhaug sentrum sør, krysset fv. 504 Varhaugvegen - fv. 153 Dysjalandsvegen, PlanID 1010A-3, vedtatt 15.10.2020 sak KS-091/20.

Publisert 20.01.2023

Norconsult AS gir varsel iht. plan og bygningsloven § 12-8 om at reguleringsarbeid er satt i gang.

Publisert 17.01.2023

Utvalg for tekniske saker og næring vedtok i møte den 24.11 sak 108/22 å legge områdereguleringsplan for Tjemslandsmarka industriområde Plan-id 1151 ut til høring og offentlig ettersyn i medhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og 12-10.

Publisert 16.01.2023

Utval for tekniske saker og næring vedtok 15.12.2022 å sende områdereguleringsplanen for Varhaug idrettspark, med plan-ID: 11188, på høyring og offentleg ettersyn.

 

 

Publisert 16.01.2023

Hå kommune ønsker å endre Reguleringsbestemmelser endring av områdereguleringsplan ved Varhaug skole– plan-ID 1119-1107.

Publisert 13.01.2023

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Lobekk Bygg AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for 1107-BKS2 Hagevegen, Varhaug,  planID 202202.

 

Publisert 06.01.2023

Hå kommune godkjenner endring av arealplan Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Vigrestad vest, Vigrestad – plan-ID 1119-971G i tråd med plan- og bygningsloven § 12-12 og 12-14.