Kunngjeringar og høyringar
Publisert 20.01.2022

Rogaland fylkeskommune gir dette varselet iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Planen utarbeides som detaljreguleringsplan etter § 12-3. Hå kommune har vurdert at planen ikke skal konsekvensutredes iht. § 4-2. 

Hensikten med prosjektet er å sikre en trygg og permanent bruløsning over Ognaelva for alle trafikanter. Dagens bru er moden for oppdatering. 
 

Publisert 20.01.2022

Avklaring av skrivemåte for stedsnavn i Hå kommune.

Publisert 11.01.2022
Vigrestad sentrum

Kom med innspel innan 6. mars.

Publisert 04.01.2022

Hå kommune varslar oppstart av planarbeid og høyring av planprogram for detaljregulering for indre vågen i Sirevåg, plan-ID 202111, jf. plan- og bygningslova §§ 4-1, 12-3 og 12-8.

Planområdet er på om lag 150 dekar. Figuren nedanfor synar avgrensinga til planområdet.
 

Publisert 22.12.2021

Utvalg for tekniske saker og næring i møte 25.11.2021, sak 108/21, vedtok å legge forslag til planprogram for detaljreguleringsplan for Halvmånen, Nærbø brannstasjon, plan-ID 202102, i Hå kommune, ut på høring jf. plan- og bygningsloven §§ 4-1, 12-9 og 14-2. I tillegg varsles oppstart av detaljreguleringsplan med ny utvidet plangrense. Frist for å komme med høringsuttalelser er 15.02.2022.

 

Publisert 16.12.2021

Utvalg for tekniske saker og næring vedtok 25.11.2021 å ta reguleringsplanen opp til behandling, og gi Kommunedirektøren fullmakt til å legge planen ut til høring og til offentlig ettersyn. 

Publisert 06.12.2021

Den 29. november 2021 besluttet delegasjonssaker for tekniske saker og næring å vedta en reguleringsendring etter forenklet prosess for plan 971-E - Detaljregulering for Mellemstrandmarka, Vigrestad, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-14. 

Publisert 05.11.2021

Kristiansen & Selmer-Olsen AS, i samarbeid med Arkitektkontoret IHT, varsler i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-8 og12-14 om at oppstart med detaljregulering gnr. 42 / bnr. 218, Revhaugtoppen, Varhaug (planID 1119-202113) settes i gang. Tiltakshaver er Magnus Skretting. 

Planområdet er lokalisert vest på Varhaug, ved et allerede etablert boligområde. Planområdet er på ca. 3,8 daa og består i dag av et våningshus med tilhørende garasje og et par mindre landbruksbygninger. Plangrensen er illustrert i det følgende: 

 

Publisert 02.11.2021

Den 28. oktober 2021 (UTN-sak 100/21) vedtok utvalg for tekniske saker og næring å fremme planforslaget og sende det ut på høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd.

Planområdet er på ca. 450 daa og omfatter området som vist i kartutsnittet nedenfor.

 

Publisert 27.09.2021

Utvalg for tekniske saker og næring i møte 15.04.2021, sak 034/21, vedtok å fastsette planprogram som grunnlag for detaljreguleringsplan for omkjøringsveg Vigrestad, jf. Plan- og bygningsloven §§ 4-1, 12-9 og § 14-2 og forskrift om konsekvensutredninger §§ 5 og 8.