Kunngjeringar og høyringar
Publisert 21.05.2021

Solvind AS søker om endring av gjeldende plan 1092 Friestad vindkraftverk (godkjent i sak 034/15 av Kommunestyret 07.05.2015), paralellt med behandling av tilsvarende søknad om endring av konsesjon.

 I gjeldende plan tillates 3 vindturbiner med navhøyde på inntil 65 meter og rotordiameter på inntil 56 meter.
Solvind AS søker i hovedsak om å endre dette til at det tillates 1 vindturbin med navhøyde på inntil 69 m og rotordiameter på inntil 82 m. Dette medfører også andre endringer i bestemmelser, revidert plankart, ny støyberegning og annen nødvendig dokumentasjon.

Publisert 21.05.2021

Rogaland fylkeskommune varsler oppstart av planarbeid med detaljregulering for fv. 44 langs to strekninger, sør for Skjævelandsbrua - Grudeveien og Brøytvegen - Nærbø, samt for kryss ved Brusand Camping. Områdene strekker seg over tre kommuner, med 2 av 5 delstrekninger i Hå.

Plan 2021007 fv. 44 – strekning Klepp grense til Vigre. 
Plan 2021010 fv. 44 – strekning kryss Brusand Camping.
 
 

Publisert 30.03.2021

Kommunestyret i Hå kommune vedtok i møte 18.03.2021 sak 10/784 å godkjenne plan 1122 - Steinabakken. 

Publisert 30.03.2021

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 vedtar Kommunedirektøren forslag til mindre endring av plan 1066 reguleringsplan for Risfjell

Publisert 24.03.2021

Iht. plan- og bygningslovens §12-8 og §17-4 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for «detaljreguleringsplan for Vigrestad 76/33» i Hå kommune. 

Publisert 19.03.2021

Kommunestyret i Hå vedtok den 18. mars 2021 å legge forslag til  kommunedelplan Landbruk ut på høyring.

Høyringsfrist er 30. april 2021.

Publisert 13.03.2021

Utval for opplæring og kultur har vedteke ny kommunal forskrift om ordensreglement i skulane i Hå, gjeldande frå 01.08.2021. Den nye forskrifta erstattar vedtekta frå 21.02.2001. 

 

Publisert 08.03.2021

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 vedtar Kommunedirektøren forslag til mindre endring av plan 1066 reguleringsplan for Risfjell.

    Publisert 23.02.2021

    Hå Kommune varsler om oppstart av planarbeid for Detaljregulering Halvmånen, Nærbø (planID 202102). Jf. Plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-3 og 12-8. Varslet planområde viser på bildet nedenfor og er på ca. 115 dekar.