Viktig melding

Lukk meldinga

Bygdeutviklingsmidlar (Innovasjon Norge)

Er du bonde og har behov for å investera i driftsbygning eller utvikla ny næring på garden? Då kan du få støtte gjennom fylkesvise bygdeutviklingsmidlar.

Ein føresetnad er at tiltaket er lønnsamt og miljømessig forsvarleg.

Landbrukskontoret i kommunen kan hjelpa til med søknadar om støtte til tiltak som er prioriterte i tråd med gjeldande landbrukspolitikk. Du kan få hjelp til utforming av søknad og orientering om moglegheitane for finansiering.

Prioriterte områder varierer over tid. For 2021 foreligg fylgjande strategi.

Innovasjon Norge behandler søknaden og du finn inngang til søknadskjema og meir informasjon på hjemmesiden deres.

Søknaden må inneholde 5-årig driftsplan, tegninger, kostnadsoverslag, pristilbud, kart, finansieringsplan, driftsgrensanalyse, selvangivelser og næringsoppgaver. Evt. avtaler om leie av jord og melkekvote. Krav til vedlegg.

Ta kontakt med landbrukskontoret, dersom du tenker på å investere.

Kontakt

Halldor Gislason
Landbrukssjef
Telefon: 41532691
Mobil: 41532691