Viktig melding

Lukk meldinga

Rett til å tilhøyra ei eiga elevgruppe etter målform

Hovudmålet i grunnskulane i Hå kommune er nynorsk.

Utdanningsdirektoratet om målform

Elevar på 1.-7. trinn med eit anna hovudmål enn fleirtallet, kan ha rett til skriftleg opplæring i deira eige hovudmål, jf. opplæringslova § 2-5 fjerde ledd.

Elevar som har rett til å tilhøyra ei eiga målformgruppe vil få opplæring i et anna skriftleg hovudmål enn skulen sitt hovudmål, og denne målforma skal brukast det skriftlege arbeidet til både eleven og skulen.

Meir om rett til å tilhøyra eiga elevgruppe etter målform kan du lesa om på Utdanningsdirektoratet sine heimesider. Her er ei lenkje til Udanningsdirektoratet sine heimesidersider og informasjon om målform i grunnskulen.

Slik søkjer du

Ta kontakt med rektor på skulen.

Tidsfrist

Utdanningsdirektoratet seier at elevane har rettar etter opplæringsloa § 2-5, uavhengig av eventuelle tidsfristar, men at kommunen skal ha rimeleg tid til organisering og førebuing av denne opplæringa til skulestart. Tidsfrist for å søkja om å tilhøyra ei bokmålsgruppe i Hå kommune neste skuleår er difor 15. mars.