Prisliste for skip/fartøys bruk av sjøareal og kaier 

Vederlaget er skipets betaling for bruk av havnemyndighetens kaier og tilhørende sjøareal og svarer pr. påbegynt døgn (liggetid). 
Liggetid regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Del av døgn på 6 timer eller mindre, regnes som ½-døgn. Det betales dog alltid vederlag for minst 1 døgn. For fartøy som etter ordre fra havnemyndighetene må forhale fra kaien for å gi plass for annet fartøy og deretter legger til kai igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden har ligget ved kaien. Hvis fraværet fra kaien er over 6 timer, skal det skje fradrag i den beregnede liggetid med den tid fartøyet har vært borte fra kaien. Skifter et fartøy fra en plass ved havnevesenets kaier til en annen kai utenom i mellomtiden å ha vært utenom kommunens sjøareal, blir liggetiden å beregne som om fartøyet har ligget ved kaien uten avbrytelse. 
 
Vederlag beregnes på grunnlag av fartøyets bruttotonnasje (BT) i henhold til Den internasjonale konvensjon om målinger av fartøyer av 23. juni 1969. For fartøy som ikke er målt, fastsettes tonnasjen av havnestyret. 


 
Priser for skip/fartøys bruk av sjøareal og kaier: 

 

Priser for skip/fartøys bruk av sjøareal og kaier:
Priser for skip/fartøys bruk av sjøareal og kaier:
For de første 300 BT kr 1,51 pr tonn
For de neste 300 BT kr 1,28 pr tonn
For de neste 600 BT kr 1,10 pr tonn
For de neste 800 BT kr 0,91 pr tonn
For de neste 1000 BT kr 0,74 pr tonn
For de neste 2000 BT kr 0,60 pr tonn
For de neste 5000 BT kr 0,55 pr tonn
For tonnasje over 10000 BT kr 0,43 pr tonn
Minste beløp er kr 250,- pr døgn.


Fiskefartøy som benytter Sirevåg havn som base, eller leverer fiskefangster til fiskemottakene, belastes maksimalt 3 døgn pr kalendermåned. Havneadministrasjonen kan innrømme slik ordning også for fiskefartøyer i flåte under samme rederi/eiergrupperinger eller med direkte/indirekte eierskap i fiskemottak etter nærmere vurdering. 
 
Fiskefartøy hjemmehørende i Hå kommune erlegges vederlag for maksimum 2 døgn pr kalendermåned. 
 
For rutegående fartøy kan havnesjefen innrømme rabatt. Fartøy mindre enn 15 meter innrømmes 50 % rabatt. Fartøy som anløper pga skade/nød mv innrømmes 50 % rabatt. Alle som har fått kjøpt tomt til sjøbod skal som avtalt betale kr 5 150.- pr fartøy årlig. For fartøy i opplag gjelder de vederlag som til en hver tid fastsettes av havneadministrasjonen. Fritak for vederlag: Kommunens fartøy og losbåter i tjeneste Orlogsfartøy – norske som utenlandske 
Bergings- og isbryterfartøy under utførelse av berging og isbryting Kystverkets fartøy er inntil videre fritatt, som dekning av de tjenester Kystverket utfører etter lov om havner og farvann tillegger kommunen og havnevesenet. 

 
Vederlag for varehåndtering

Vederlaget er varens betaling for bruk av kai og arealer og erlegges alle varer som fraktes med skip til og fra havnevesenets kaier og som føres over kaiene. Varer som transporteres med bil til/fra havnen, og som pålastes på havnevesenets arealer og ikke skal over kailinjen, skal betale vareavgift som for varer som transporteres med skip til og fra havnen. 
 
Vederlaget pålegges også varer som overføres fra et fartøy til et annet uten å passere kaien, hvis et av fartøyene ligger ved kai. Avgiften er i så fall 1/3 av gjeldende priser for varehåndtering. Vederlaget dekker lagring av varer på kai, arealer og innretninger disponert av havnevesenet inntil 48 timer etter endt lossing av skip eller inntil 48 timer før lasting av skipet tar til. Havneadministrasjonen kan innrømme fritak for inntil en arbeidsuke for større lastepartier. 
 
Vederlag for lengre lagringsbehov, evt. sammen med vare- og utstyrshåndtering, må avtales særskilt med havneadministrasjonen som har fullmakt til å inngå slike avtaler. Vederlag for inngående varer påhviler varemottaker. For utgående varer påhviler vederlaget vareavsender.

Priser for varehåndtering:

Priser for varehåndtering:
Varetype Varebeskrivelse Avgift pr 1000 kg
01 Korn og kornprodukter kr 13,50
03 Fisk/tare kr 13,50
03 Skalldyr kr 13,50
01 Tømmer kr 12,50
10 Næringsmidler (bearbeidde) kr 13,50
10 Dyre- og fiskefor kr 13,50
08 Kunstgjødsel, kalk kr 12,50
25 Metallvarer kr 14,50
28 Maskiner og utstyr kr 14,50
23 Betongprodukter kr 14,50
08 Sand, singel og lignende kr 12,50
Andre varer (ikke spes. over) kr 14,50

Mva tilkommer etter gjeldende regler. For målegods gjelder følgende: 2m3 = 1000 kg. Havneadministrasjonen kan nytte annen omregningsfaktor der det foreligger særskilt grunn for dette, for eksempel annen allment akseptert omregningsfaktor for det aktuelle vareslaget. 
 
Hvor regnskapsmessige forhold gjør det nødvendig, kan spesialordninger avtales med 
havnemyndighetene. Fabrikkanlegg/industri som fast tar inn varer over havnens kaier, kan innrømmes rabatt. Havnesjefen får fullmakt til å godkjenne slike avtaler. Avgiften oppkreves av havnemyndighetene, eller ekspeditør eller megler mot godtgjørelse for oppkrevet beløp. 
 
Havnekassens regnskapsfører og revisor skal gis nødvendig adgang til kontroll av oppkreving og innbetaling av vederlag. Havnevesenet forbeholder seg adgang til ved stikkprøver, å foreta kontroll hos vareeier eller dem som opptrer på hans vegne, og kan forlange forelagt det materiale som finnes påkrevet (for eks. manifest eller varefortegnelser med oppgave over mål, vekt og varemottaker/avsender). 
 
Mottagere og avsendere av gods, ekspeditører, fartøysførere og andre som er direkte eller indirekte formidler av trafikk, til eller innen havn i Hå sitt område, er forpliktet til å gi havnemyndighetene oppgave over godsets art, mengde, avsendelses- eller bestemmelsessted. 
 
Fritak for vareavgift; Proviant samt andre skipsfornødenheter til eget bruk 


Vederlag for avfall

utgjør betaling for søppel og oljeholdig avfall levert iht. gjeldende avfallsplan for Sirevåg havn i Hå KF. Vederlaget beregnes for hvert anløp på grunnlag av skipets bruttotonnasje, og erlegges for maksimum 3 anløp pr kalendermåned. 
 

Gebyr for avfallshåndtering 


er kr 0,12 pr BT med en minstepris på kr 56,- pr anløp. 
 
Hvis meldeplikt iht. avfallsplan ikke overholdes, kan tilleggsavgift beregnes dersom leveringen medfører merkostnader for havnen. Bortfall av avfallsvederlag kan skje dersom skipets avfall leveres fast i en annen havn, eller dersom særlige hensyn tilsier det. 
 
Tilleggsgebyr kan dessuten innkreves for skip som leverer særdeles store mengder avfall, sett i forhold til skipets størrelse, type og seilingstid. Tilleggsgebyret skal fastsettes som et prosentvis tillegg.

 

Containere 
 

For tomme returcontainere som kun mellomlagers på havnens arealer, skal det betales vederlag etter følgende satser: (mva tilkommer etter gjeldende regler):

Priser for conteinere
Priser
40 fots container kr 97,00 pr stk
20 fots container kr 47,90 pr stk
10 fots container kr 24,51 pr stk

Priser 
40 fots container kr 97,00 pr stk 20 fots container kr 47,90 pr stk 10 fots container kr 24,51 pr stk Lagring må foretaes etter avtale/henvisning fra havnevesenet. Dersom containere er lastet eller blir lastet, skal det kun betales varevederlag for innholdet i containerne. 
 


Salg av elektrisitet

Uttak av strøm over havnevesenets strømbokser, kan gjøres ved kjøp av kontantkort. 
 


Vann til Skip

Levering av vann er inkludert i vederlag for skip/fartøyets bruk av kaier og sjøarealer. 


 
ISPS- vederlag

For skip/fartøy som anløper Sirevåg havns ISPS-terminaler kan havnesjefen ilegge et ISPS-gebyr på kr 525 eks. mva. pr anløp. Det kan oppstå tilfeller hvor et skip med høyere sikkerhetsnivå enn det som er satt for terminalen, enten grunnet flaggstatens bestemmelser eller hendelse knyttet til fartøyet. Dersom dette medfører at havnen må iverksette ytterligere sikkerhetstiltak, vil kostnadene for disse tiltak belastes skipet som tilleggsvederlag. 
 

Vederlag diverse tjenester 
 

For diverse utførte tjenester (så som utrykning ved anløp), kan havneadministrasjonen beregne kr. 525,- pr. time innenfor ordinær arbeidstid. Tillegg beregnes utenom ordinær arbeidstid. 

 For utstyr, varer o.a. som ønskes lagret på kai eller tilleggende areal som tilhører havnevesenet, kan havneadministrasjonen inngå nærmere avtale om vederlag.

Ordensforskrift / betingelser:

  1. Sirevåg havn er i første rekke en fiskerihavn, og alt som har med fisk og fiskeforedling skal prioriteres. Alle aktiviteter/tiltak i havneområdet skal godkjennes av havnevesenet. Dersom aktiviteter som havnevesenet har godkjent blir til hinder for dette, kan havnevesenet stoppe dette.
  2. Varer må bare legges på de steder som havnevesenet anviser. De må hurtigst mulig bringes bort med mindre havnestyret finner å kunne tillate at de blir liggende.
  3. Varer som er lagret uten havnevesenets samtykke, eller blir liggende lenger enn tillatt, kan fjernes og lagres for vedkommende mottakers eller avsenders regning. Blir ikke slike varer hentet innen 3 måneder, kan havnevesenet selge dem ved offentlig auksjon etter vanlig kunngjøring.
  4. Varer som ikke gir sikkerhet for påløpne omkostninger eller som er lett bedervelig, eller som kan foranledige skade, kan havnevesenet selge før utløpet av 3 måneder, eller tilintetgjøre hvis det finnes nødvendig.
  5. Havnevesenet er helt uten avsvar for de varer som er lagret i lagerhus, på kaianleggene og åpne lagerplasser.
  6. Det påhviler vedkommende ekspeditør/megler snarest mulig etter varens ankomst å avgi til havnevesenet en nøyaktig fortegnelse over varens beskaffenhet, mottaker, adresse, vekt m.v. Unnlates dette og avgiftspliktige varer utleveres, gjøres vedkommende ekspeditør/megler ansvarlig for avgiften, eller andre påløpne utgifter under ovennevnte bestemmelser.