Folkepulsen i Hå

 Til søknadskjema - tilskot frå Folkepulsen i Hå

Idrettsrådet i Hå samarbeider med Hå kommune om prosjektet Folkepulsen.

Du kan finna meir informasjon om aktivitet i regi av Folkepulsen på folkepulsen.no

Målet for Folkepulsen er å leggja til rette for auka fysisk aktivitet for inaktive menneske, våre nye landsmenn og menneske med redusert fysisk og/eller psykisk funksjonsevne.

Alle idrettslag som høyrer inn under Hå Idrettsråd kan søkja tilskot gjennom Folkepulsen i Hå til aktivitetar som er særskild retta mot inaktive vaksne, innvandrarar og/eller menneske med nedsett funksjonsevne.

Tilskotsordninga omfattar:
- nye aktivitetar
- rekrutteringstiltak/tilrettelegging for dei aktuelle målgruppene til eksisterande aktivitetar.