Folkepulsen i Hå

 Til søknadskjema - tilskot frå Folkepulsen i Hå

Idrettsrådet i Hå samarbeider med Rogaland Idrettskrets og Hå kommune om prosjektet Folkepulsen.

Du kan finna meir informasjon om aktivitet i regi av Folkepulsen på folkepulsen.no

Folkepulsen er eit folkehelsesamarbeid organisert som eit spleiselag mellom Rogaland idrettskrets og kommunar i Rogaland,
som bidreg til å skaffa motiverte idrettslag betre økonomiske rammevilkår.
Målet for Folkepulsen er å leggja til rette for auka fysisk aktivitet for inaktive menneske, våre nye landsmenn og menneske med redusert fysisk og/eller psykisk funksjonsevne.


Alle idrettslag som høyrer inn under Hå Idrettsråd kan søkja tilskot gjennom Folkepulsen i Rogaland til aktivitetar som er særskild retta mot inaktive vaksne, innvandrarar og/eller menneske med nedsett funksjonsevne.

 Tilskotsordninga omfattar:
 - nye aktivitetar
- rekrutteringstiltak/tilrettelegging for dei aktuelle målgruppene til eksisterande aktivitetar.