Barnehagevedtekter

1 Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane

1.1 Vedtektene gjeld barnehagar som blir drivne av Hå kommune.

1.2 Utval for opplæring og kultur er styringsorgan for dei kommunale barnehagane i Hå

1.3 Barnehagane er administrativt knytta til tenesteområde opplæring og kultur