Barnehagevedtekter

12 Internkontroll

Barnehagane er omfatta av Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular m.f. Det skal finnast dokumentasjon for internkontrollsystem i kvar barnehage.