Viktig melding

Lukk meldinga

Ungdomsteamet

Søk tenester her

Ungdomsteamet er eit tilbod for ungdom i alderen 13-23 år. Det er låg terskel for å få hjelp.

Førespurnader vedrørande ungdom mellom 13-18 år, vert avklart og drøfta med familiesenteret og foreldrerettleiing vert vurdert.

For å få avtalt time kan du ringa tlf. 992 14 925 eller 51 43 60 11 kvardagar mellom klokka 08:00 - 15:00, eller du kan nytta søknadsskjema.

Du kan ta kontakt sjølve, eller via foreldre, fastlege/andre instansar som du har vore i kontakt med. 

Me skal ha kapasitet til å ta i mot deg på kort varsel, utan ventetid. 

 

Tenester

Du kan få samtale ved:

 • Psykisk helse og rusvern, Klokkartunet på Varhaug
 • Familiesenteret på Nærbø
 • Me driver oppsøkande arbeid, og kan treffa deg utanfor kontoret.

 

Me kan hjelpa med:

 • kartleggingssamtale for å avklare din situasjon
 • relasjonsarbeid
 • internettassistert sjølvhjelp i forhald til psykiske vanskar
 • tankeviruskurs
 • individuell plan og ansvarsgruppemøte / samarbeidsmøte
 • hjelp til å søke støtte- eller treningskontakt
 • meistringssamtalar, motivasjonsarbeid, bevisstgjeringssamtalar
 • individuelt hasjavvenningsprogram
 • finna aktivtetar med meining
 • å strukturera kvardagen
 • støtte til å handtera busituasjonen din
 • henvisning til vidare behandling
 • støtte til pårørande
Gruppetilbod

Me driver gruppetilbod for unge voksne med autismespekterforstyrrelser.

Her kan du lese meir om dette (PDF, 529 kB)

Om oss

Me jobbar med tidleg intervensjon og førebygging hjå ungdom og unge vaksne, som strever med psykiske utfordringar og er i risiko for skadeleg rusbruk. Målet er å førebygga «drop-out» frå skule og arbeidsliv.

 

Ungdommen sine eigne mål om kva som er viktig er utgangspunktet for tenesta, og for korleis me arbeider og samarbeider. Me har fokus på relasjonsarbeid. Det handlar om å visa respekt, vera i dialog, skapa tillit og vera tilgjengelige. Dette er prosessar som krev at me ofte er tett på over tid, har tru på ungdommen og bryr oss. 

 

Me har teieplikt. Om du samtykker til det, kan me snakka med foreldre, foresatte eller andre instansar. 

 

Me samarbeider med:

 • SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsførebyggande tiltak)
 • Skulane i Hå
 • Vidaregåande skular
 • Oppfølgingstenesta for vidaregåande skular ( OT )
 • Familiesenteret
 • Fastlege
 • Helsestasjonen
 • NAV
 • Rusverntenesta
 • Barneverntenesta
 • Politi
 • Spesialisthelsetenesta, TSB
Betaling

Tenesta er gratis

Kontakt

Rita Urstad
Kontaktperson ungdomsteamet
Telefon: 41532790
Mobil: 41532790
Anne K Aksnes Lode
Kontaktperson ungdomsteamet
Telefon: 51436011
Mobil: 99214925