Bilete

Næringstomter

Det er eit mål for kommunen å ha noko generelt næringsareal tilgjengeleg i alle krinsane. Det blir lagt opp til at det bare er arbeidskraftintensiv næringsverksemd som kan rekne med å få næringsareal i tettstadene nord i kommunen, mens meir plasskrevjande industri bør lokaliserast lenger sør.

 

Vi har ledige næringstomter her:

Kontakt

Mons Skrettingland
Nærings- og havnesjef
Mobil: 915 64 440

Kart