Barnehagevedtekter

6 Oppseiing

6.1 Oppseiing av barnehageplass skal sje digitalt via barnehageportalen.

  • Det er ein månad oppseiingsfrist, gjeldande frå den 1. i kvar månad.
  • Tildelt plass for nytt barnehageår, må seiast opp før 1.juni. Ved oppseiing etter fristen, må ein betale for august. 
  • Viss plassen blir sagt opp etter 31.mars, må du betala for plassen ut barnehageåret (til og med 14.august)
  • Ved flytting ut av kommunen kan barnet behalda plassen ut semesteret.

Hå kommune kan sei opp barnehageplassen ved:

  • Manglande betaling 
  • Dersom ein gjer urette opplysningar ved opptak
  • Dersom barnet uteblir frå barnehagen i lengre tid utan at personalet blir varsla